Шинэ орон сууцны талаарх түгээмэл асуулт, хариулт

Шинэ орон сууцны талаарх түгээмэл асуулт, хариулт
Иргэн та шинэ орон сууц хайж байна уу. Эсвэл худалдан авах гэж байна уу. Тэгвэл танд тулгарч байгаа түгээмэл асуудлуудаас түүвэрлэн хүргэж байна. 
 
Шинээр орон сууц худалдан авахад юун дээр анхаарах вэ?
Хэрэв та орон сууц шинээр худалдан авах бол дараах зүйлүүдийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд:
 • Байршил сонгох;
 • Сонгосон байршил дотроо барилгаа сонгох
 • Үнийн судалгаа хийх;
 • Орон сууцны зай талбай, давхар, өрөөний тоо, зохион байгуулалт, цонх нь хаашаа харсан эсэх талаар мэдээлэл авах;
 • Барилгын чанар, төлөвлөлт, гадна тохижилтын талаар судлах;
 • Барилгын захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагуудын туршлагыг судлах, холбогдох мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт, улсын комиссын актыг үзэх;
 • Ашиглалтын зардлыг тооцох;
 • Банкны зээлэнд хамрагдах гэж байгаа бол зээлийн тооцоо, хүүг судлах;
 • Мэргэжлийн хүнээс зөвлөгөө, тусламж авах;
 
Орон сууцны барилга хоорондын зай хэдэн метр байдаг вэ?
“Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөлт” БНбД31-01-10-ийн 4 дүгээр хавсралтанд зааснаар орон сууц барилга хоорондын, орон сууц, олон нийтийн барилга хоорондын зай хэмжээг үзүүлсэн байдаг. Та доорхи хүснэгтийг ашиглахдаа өөрийн байраа хажуу талын барилгатайгаа тууш болон хөндлөн байрлалтай эсэх, эсвэл тууш хөндлөн зөрсөн байрлалтай байгаа эсэхийг нь сайн нягталж хараарай. 
Орон сууцны барилга иргэдийн аюулгүй байдлыг хангасаныг яаж мэдэх вэ?
“Барилгын тухай” хуулийн 11.1.4-т барилга байгууламж физик, хими, биологи, цацраг, өндөр хэлбэлзлийн долгионы болон бусад хортой бодисын нөлөөллөөс хамгаалагдсан байхаар төлөвлөгдөн баригдсан байх гэсний дагуу барилгын зураг төслийн шатанд болон ашиглалтанд оруулах үе шатанд дээрх шаардлагыг хангасан материал, бүтээгдэхүүнийг сонгон гүйцэтгүүлсэн байна.

 Шинэ орон сууцанд эвдрэл гэмтэл гарвал хэн хариуцах вэ?
“Барилгын тухай хууль”-ийн 46.5 дахь заалтанд ашиглалтын явцад барилга байгууламжид эвдрэл гэмтэл учрах, нурах тохиолдолд гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч, өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч, материал үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгч, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчийн хэн буруутай нь хариуцлага хүлээнэ гэж заасан байдаг.

Би шинээр орон сууц худалдан аваад борлуулагч компанитай орон сууцны талбай дээр зөрчилдөөд байна. Үүнийг шийдэхийн тулд бодитоор яаж тооцох вэ?
Хэрэв та орон сууц шинээр худалдаж аваад орон сууцны талбайн хэмжээн дээр зөрчилдөж байгаа бол бодит талбайн хэмжээг “Орон сууцны барилгын доторх сууцны талбайг тооцох аргачлал” MNS6058:2009 стандартын дагуу тооцох ба барилгын зураг төсөл боловсруулдаг тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий байгууллагаар тооцуулж болно.

Нийслэлийн зарим газарт орон сууцыг явган хүний зам, автомашины зогсоол талбайгүй зэргэлдээх барилга байгууламжид хэт шахан барих нь түгээмэл боллоо. Энэ талаар зохицуулсан хууль дүрэм байна уу. 
“Барилгын тухай” хуульд энэ талаарх нийтлэг зохицуулалт, шаардлагууд заагдсан ба энэ шаардлагууд нь аливаа барилга болон барилгын зураг төсөлд тавигддаг.   
Барилгын тухай хуулийн 14-р зүйлд  зааснаар: 
Барилга байгууламж дараахь шаардлагыг хангасан байна:
 • Зураг төслийн дагуу баригдсан байх;
 • Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангасан байх;
 • Байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй байх;
 • Зэргэлдээ орших барилга байгууламжийн ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг алдагдуулахгүй байх.
 • Барилга байгууламжийн гадна тохижилтын талбай, ногоон байгууламж хот төлөвлөлтийн норм, нормативын баримт бичигт заасан хэмжээнээс багагүй байна.

Мөн Хот байгуулалтын тухай хуулийн 12.8-д заасны дагуу “барилгажих талбай нь тухайн эзэмшил, ашиглалтанд олгосон газрын 70 хувиас хэтрэхгүй байх” зохицуулалт бий. Иймд эдгээр нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй барилга төлөвлөж, улмаар баригдаж байгаа буюу баригдсаны улмаас таны хууль ёсны тодорхой эрх ашиг, сонирхол зөрчигдсөн гэж үзэж байгаа тохиолдолд холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд гомдол, нэхэмжлэлээ гаргаж шийдвэрлүүлэх боломжтой. 

Манайх баригдаж байгаа орон сууц захиалсан юм. Орон сууцныхаа барилга угсралтын чанар байдлын талаар яаж мэдэх вэ?
Барилга угсралтын чанар байдлын талаар зураг төслийн зохиогч болон мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас албан ёсоор өгсөн дүгнэлт, албан шаардлага, санал зөвлөмж гарсан эсэхийг тодруулах, байгаа бол түүнтэй нарийвчлан танилцаж болно. Мөн барилгын ажлын явц, чанар байдалд мэргэжлийн хүний тусламжтай хяналт тавих эрхтэй. Барилгад хэрэглэж байгаа материал, хийц, бүтээцийн чанар зураг төсөл болон хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүгнэлт, тохирлын гэрчилгээ, итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний үр дүн, шаардлагатай гэвэл үйлдвэрлэгчийн тусгай зөвшөөрлийг үзээрэй. 

Барилга угсралтын ажил нь эхэлж  байгаа орон сууц худалдан авах захиалга өгөхдөө юуг анхаарах вэ?
Тухайн барилгын газар олголтын захирамж, гэрээ, гэрчилгээ хүчин төгөлдөр эсэх, техникийн нөхцөлийг холбогдох байгууллагуудаас бүрэн авсан байдлыг нэг бүрчлэн нарийвчлан үзэх, барилгын зураг төслийг батлагдсан зураг төслийн даалгаврын дагуу боловсруулсан байдал, зураг төсөлд бүрэн магадлал хийгдсэн эсэх, захиалагч гүйцэтгэгчийн эдийн засгийн чадамж, дадлага туршлага зэргийг судлах, барилга угсралтын ажлаа эхлэхдээ мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас зөвшөөрөл авсан эсэхийг лавлаарай. 

Баригдаж дууссан барилгаас орон сууц худалдан авахаар бол юун дээр анхаарах вэ?
Баригдаж дууссан барилгаас орон сууц худалдаж авах тохиолдолд эхний ээлжинд барилгыг хүлээн авсан тухай улсын комиссын актыг эх хувиар нь үзэх, оршин суугчдын санал зөвлөмжийг авах, орон сууцаа мэргэжлийн хүний тусламжтай сайн судлах хэрэгтэй.
Улсын комисс хүлээн аваагүй буюу комисс ажилласан ч акт баталгаажаагүй байхад захиалагчийн шахалт хүсэлтээр орон сууцандаа орохгүй байх.

Орон сууц захиалж гэрээ байгуулахдаа юуг анхаарах вэ?
Албан ёсны захиалагч хэн болохыг нарийвчлан тогтоож, зөвхөн түүнтэй гэрээ байгуулах, гэрээний заалт бүрийг нарийвчлан судалж талуудын эрх үүргийн асуудал, хариуцлага яаж тусгагдсаныг анхаарах, хуулийн мэргэжилтнээс зөвлөгөө авах, гэрээнд нэмэлт оруулах эсэхээ шийдэх хэрэгтэй. Мөн гэрээнд тусгагдах төлбөр тооцооны асуудал, гэрээний хугацаа, ашиглалтанд орох хугацаа нь өнгөрвөл захиалагч талаас ямар хариуцлага хүлээх зэргийг нягталж үзээрэй.

Манайх шинэ байранд ороод удаагүй байна. Вакум цонхны дотор тал нь цантаад байна. Хаана хандаж засуулах вэ?
“Барилгын тухай” хуулийн 14.3-т барилга байгууламжийг ашиглалтанд зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаа нэг жил байна. Мөн 14.6-д зааснаар 14.3-т заасан хугацаа дуусгавар болсноос хойш барилга байгууламжийн гадна, дотор засал, бүх төрлийн материал, үндсэн хийц, бүтээц, цэвэр бохир ус, уур, хий, дулаан, цахилгаан, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж, тоноглолын хэвийн ашиглалтын хугацаа гурваас доошгүй жил байна гэж заасан байдаг. Иймээс та тухайн барилгын гүйцэтгэгч байгууллагад хандаж асуудлаа шийдвэрлүүлэх боломжтой. 

Явган хүний зам болон нийтийн эзэмшлийн талбайг орон сууц барьж байгаа барилгын компани хааж ашиглаж байгаа нь хууль зөрчсөн үйлдэл мөн үү.
Барилгын тухай хуулийн дагуу Нийтийн эзэмшлийн газар, талбайг барилгын үйл ажиллагаанд түр хугацаагаар ашиглахад харьяа нутаг дэвсгэрийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр хязгаар тогтоосон байх шаардлагатай. 
 
 
Эх сурвалж: Барилга.МН

Сэтгэгдэл (0)

АНХААРУУЛГА:Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.