Шат вандан угсрах, ашиглах үеийн аюулгүй ажиллагаа

Шат вандан угсрах, ашиглах үеийн аюулгүй ажиллагаа
Шинэ барилга, өргөтгөлийн угсралт, засварын ажил болон дээврийн хучлагын ажилд төрөл бүрийн шат вандан, тавцанг өргөнөөр хэрэглэж байна. Шат вандан дээр ажиллахын тулд аюулгүй ажиллагааны зааварчлага авсан, шатанд тавигдах шаардлага, суурилуулалт, даац, бэхэлгээ зэргийг мэдсэн, аюулгүй ажиллах чадвар эзэмшсэн байх ёстой. Иймд энэ  дугаарт шат вандангийн аюулгүй ажиллагааны талаарх зөвлөгөөг оруулж байна. Шат вандангийн аюулгүй байх нөхцөл нь түүнд үйлчлэх богино хугацааны ачаалал, түүн дээр ажиллаж байгаа хүмүүс, тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүний жин, салхины ачаалалд бат бэх, тогтвортой байх тооцоонд тулгуурлана. Барилгын шат ванданг зөөврийн болон суурин гэж ангилна. 
Зөөврийн шатыг угсрах, ашиглах үеийн аюулгүй ажиллагаа:
 • Зөөврийн, угсармал бус шатыг төмөр буюу I ба II зэргийн шилмүүст модны зүсмэлээр хийж бэлтгэсэн байвал зохино.
 • Зөөврийн шатыг хэрэглэхийн өмнө эвдэрч гэмтсэн болон бүрэн бүтэн байдлыг нь шалгаж байх шаардлагатай.
 • Зөөврийн шатыг гулгах болон тэнцвэр алдахаас сэргийлж зөвхөн мэргэжлийн хүн олсоор болон шатны түгжээгээр бэхэлж тогтооно. 
 • Шатны хөндлөвч гишгүүр, гуя нь ан цав, гэмтэл согоггүй байна. Шатны гуяны зөөлөн гадаргууд тулах үзүүр шовх төмөр бетон төгсгөлтэй, харин хатуу, гулгамтгай гадаргууд тулгаж тавих бол резинэн төгсгөвчтэй байна. 
 • Шатны тулгуур хэсэг маш тогтвортой суурилагдсан байх ёстой. Шатны тулгуур хэсгийг тэнцүүлж догонцохгүй болгохын тулд мод, элдэв жийрэг, тоосго болон бусад зүйлийг ивж болохгүй. 
 • Тулган байрлуулах модон шатны урт 5м-ээс илүүгүй байвал зохино. Ажлын шатны өгсөх хэсгийн налуу 60о-аас хэтэрч болохгүй. 
 • Хананд түшүүлэх шатыг 4:1 харьцаатай байрлуулах. Энэ нь шатыг 4м-ийн өндөрт байрлуулбал тулгуурыг хананаас 1м-ийн зайтай байрлуулна гэсэн үг. 
 • Шат нь даац авахаар гишгэхэд аюулгүй гишгүүртэй байх. Сунадаг шатны бүх түгжээ, бэхэлгээ зохих ёсоор түгжигдэж бэхлэгдсэн байх хэрэгтэй. 
 • Шатыг хаалганы урьд байрлуулах бол хаалга түгжээтэй хаалттай байгаа эсэхийг шалгаж баталгаажуулна.
 • Хальтирдаггүй гутал өмсөж, шатан дээр авирах хэрэгтэй.
 • Зөөврийн төмөр шатыг цахилгааны болон цахилгаан дамжиж болох зүйлтэй харьцах ажилд хэрэглэж болохгүй. 

Суурин ба угсармал шатыг угсрах, ашиглах үеийн аюулгүй ажиллагаа:

Шатны бүрдэл хэсгүүд нь шаардлага хангасан, хийгдсэн материал нь чанартай, зураг төсөл ба технологийн зааврын дагуу угсрах ба актаар ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх ёстой. Барилгын шат угсрах хөрсний гадаргууг тэгшилж нягтруулсан байхаас гадна гадаргуугийн усыг зайлуулахаар тооцоологдсон байна. Эдгээр шаардлагыг хангах боломжгүй тохиолдолд шат, хайсыг тохируулга хийх боломжтой тулгуур /домкрат/ хэрэглэн хэвтээ чиглэлийн тэгш байдлыг хангах буюу түр тулгуур байгууламж хэрэглэвэл зохино. Хажуугийн хашлага нь угсрагдсан, тавцан нь ачаалал даахаар найдвартай байх ба шаардлагатай бол хөндлөн тушаа нэмнэ. Хэвтээ ба дагуу бэхэлгээг шат вандангийн бүх л талбайд  хийж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана. 
 • Барилгын шат вандан, тавцанг угсрах ажлыг 18  нас хүрсэн, мэргэжлийн сургалтанд хамрагдаж аюулгүй ажиллах арга барилд суралцаж зааварчилгаа авсан хүн угсарна.
 • Шатыг угсрахдаа аюулгүй байдлыг хангах буюу хамгаалалтын байгууламжинд бэхлэгдсэн хамгаалах бүс хэрэглэх ба нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн өмсөж технологийн дарааллаар гүйцэтгэвэл зохино.
 • Шат угсрахтай холбоотой норм дүрмэнд заагдсан даац хэтрүүлэхгүй байх, бэхэлгээнүүдийг зөв хийх, алгаслалыг тогтоосон хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй байх зэрэг шаардлагуудыг чанд сахин биелүүлэх ёстой.
 • Шилжүүлэн угсрах гадна шатны нэг блок нь 36 м2-аас хэтрэхгүй байвал зохимжтой. 
 • Барилгын шат угсрах хөрсний гадаргууг тэгшилж нягтруулсан байхаас гадна гадаргуугын усыг зайлуулахаар тооцоологдсон байвал зохино. Эдгээр шаардлагыг хангах боломжгүй тохиолдолд шат хайсыг тохируулга хийх боломжтой тулгуур хэрэглэн хэвтээ чиглэлийн тэгш байдлыг хангах буюу түр тулгуур байгууламж хэрэглэвэл зохино.
 • Хэсэгчлэн угсарч байгаа шат нь ханын дагуу ханарч нурахгүй байх нөхцөлийг хангах үүднээс бэхэлгээг сайтар хийх, шалгах хэрэгтэй. 
 • Үйлдвэрлэгч заводын зааварт тусгайлан заалт ороогүй бол шатны барилгын хананд хийгдэх бэхэлгээг захын багананд нэг эгнээ алгасан, дээд эгнээнд 2 алгаслалын дараа ба шатны 50м2 гадаргуу тутамд барилгын гадна нүүрэнд нэг бэхэлгээ хийх замаар гүйцэтгэвэл зохино.
 • Барилгын гадна талд байрлах угсралтын төмөр шатанд аянга хамгаалагч газардуулгыг заавал хийж өгнө. 
 • Шат вандангийн хамгаалалтын хашлага 1м-ээс багагүй өндөртэй байвал зохино.
 • Шатны бэхэлгээг барилга байгууламжийн хашлага хана, карниз, тагт ба бусад өнгийлтийн хэсэгт хийхийг хориглоно.
 • Ажил гүйцэтгэх явцад шатанд үйлчлэх ачаа ба үйлчлэл нь техникийн нөхцөл болон төсөлд тооцогдсоноос илүү байж болохгүй.
 • Шатны хучилт явах хэсэг нь тэгш гадаргуутай, банзны хоорондын зай 5мм-ээс илүүгүй байх ба 1.3м-ээс илүү өндөрт байрлах шатны тавцан нь хайс, хормойвчтой байна. Хайсны өндөр 1.1м-ээс багагүй, хормойвчийн өндөр 0.1м-ээс багагүй, хөндлөвч хашлага 0.5м-ээс илүүгүй байна.
 • Шавардлага, заслын ажилд хэрэглэгдэх шатны доор бусад ажил явагдах, явах хэсэгт байрлах нөхцөлд хучилт, шалыг ямар ч зай завсаргүй нягт шахсан байвал зохино.
 • 6м ба түүнээс өндөрт шатнаас ажил гүйцэтгэх нөхцөлд ажлын (дээд, доод) хамгаалалтын 2-оос доошгүй тавцантай байх ба ажлын байр нь барилга, байгууламжийн хананд тулж байрласан байхаас гадна ажлын тавцангаас 2м-ээс илүүгүй өндөрт байрлах шатны тавцангаар хамгаалагдсан байвал зохино. 
 • Бороо хур, үер, салхи шуурга, газар хөдлөлтийн дараа ажлын шат түүнд хамаарах хэрэгслийн даацын эд ангиудад үүссэн байж болох хэв гажилт, хөрсний даацын чадавхид үүссэн нөлөөлөл болон бусад гэмтэл байгаа эсэхийг заавал шалгасны дараа уг шатыг ашиглана.
 • Барилгын хананд тулган угсарсан ажлын шатыг буулгах явцад нэгдүгээр давхрын хаалга суулгах онгорхойнууд, бүх давхруудын тагтны гарцыг битүүлэн хаасан байвал зохино.
 • Шат вандангийн өндөр нь 4м хүртэл бол түүнийг ажил гүйцэтгэгч, мастер хүлээн авч, ажлын журналд бүртгэсний дараа харин 4м-ээс илүү өндөртэй шат ванданг барилга угсралтын байгууллагын удирдлагын томилсон комисс хүлээн авч  акт үйлдсэний дараа тус тус ашиглахыг зөвшөөрнө 
 • Шатыг угсарч дууссаны дараа нэг цагийн турш хэвийн ачааллаас 20% илүү статик ачаалалд туршиж, шаардлага хангасны дараа ашиглалтын зөвшөөрлийг олгоно. Үүний дараа өргөх ванданг хэвийн хэмжээнээс 10% илүү динамик (хөдөлгөөнт) ачаалалд туршсан байвал зохино.
 • 10м/с-ээс илүү хурдтай салхитай үед шат хэрэгслийг угсрах, нүүлгэн шилжүүлэхийг хориглоно.
 • Ашиглалтын явцад барилгын шатны байдлыг 10 хоног тутам нэг удаа даамал буюу хэсгийн инженер, ахлагч биечлэн үзлэг шалгалтыг хийж байвал зохино. 
 • Шат бат бэх тогтвортой, шалавч нь зайгүй, хайс нь бөх, банзны урт 5 метрээс ихгүй байхаас гадна 1,3 метрээс дээш өндөрт ажиллах бол заавал хашлага хийнэ.
 • Шатны дэвсгэр шалны банзыг уртын дагуу давхарлан зөрүүлж холбохыг зөвшөөрөх ба холбогдох зүйдлийн хэсэг нь тулаасан дээр байрлах ба зөрүүлгийн хэмжээ тал бүрд 0.2м-ээс багагүй байвал зохино.
 •  Шатны дэвсгэр шалны өргөн өргийн ажилд 2м, шавардлагын ажилд 1-1,5м  байна.
 • Өргийн ажил гүйцэтгэхэд шатны 1м2  талбайд 250 кг, шавардлагын ажлын үед 1м2 талбайд 200 кг-с ихгүй ачаа ноогдохоор тооцоолон материалыг сонгож, .бэхэлгээ холболтыг хийнэ.
 • Шатыг нүүлгэн шилжүүлэх үед дээр нь, угсарч буулгах үед доор нь хүн байхыг хориглоно.

Барилгын талбайн ажлууд ихэвчлэн өндөрт хийгддэг, зайлшгүй шат ванданг хэрэглэх шаардлагатай ба тавигдах шаардлагыг хангасан, зориулалтын, аюулгүй ашиглагдах шатыг сонгож, аюулгүй ажиллагааны зааварчилга авч, хамгаалах хэрэгслээ бүрэн хэрэглэж ажиллаарай. 

 
Эх сурвалж: Barilga.mn

Сэтгэгдэл (1)

АНХААРУУЛГА:Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

  DR MAXWELL 2019-11-13 12:26 197.211.58.225

  Бөөр худалдаж авах уу, эсвэл бөөрөө зарахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралаас болж бөөрөө мөнгөөр зарах боломжийг хайж байгаа бол өнөөдөр бидэнтэй холбоо бариарай, бид таны бөөрөнд 500,000 долларыг бэлгэнд өгөх болно. Намайг Доктор MAXWELL гэдэг нь Билл Рот эмнэлэгт мэдрэлийн эмч юм. Манай эмнэлэг нь бөөрний мэс заслын чиглэлээр мэргэшсэн бөгөөд бид холбогдох донортой хамт бөөр худалдаж авах, шилжүүлэн суулгах мэс засал хийдэг. Бид Энэтхэг, АНУ, Малайз, Сингапурт байрладаг.Япон Хэрэв та бөөрийг зарах, худалдаж авах сонирхолтой бол эргэлзэлгүйгээр эргэлзээ төрүүлж өгнө үү бидэнтэй эсвэл имэйлээр холбоо бариарай. Имэйл: birothhospital@gmail.com Whats програмын дугаар: +33751490980 Сайн сайхныг хүсье МЭДЭЭЛЛИЙН ДИРЕКТОР DR MAXWELL