Барилгын талбайд ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагаа

Барилгын талбайд ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагаа
1. ГАЗАР ХӨНДӨХ, УХАЛТ ХИЙХ

Газар доорхи шугам сүлжээний бүсэд газар шорооны ажлыг гүйцэтгэхдээ газар доорхи байгууламжийг эзэмшиж байгаа байгууллагын зөвшөөрөл, байгууламжийг барьсан гүйцэтгэлийн зургаар шугам сүлжээ байгаа газрыг судалж тогтоосны дараа эхлэх ёстой. Үүний зэрэгцээ шугам сүлжээний ойролцоо хэсгийг эзэмшигч байгууллагын төлөөлөгчийн хяналтан дор гар ажиллагаагаар гүйцэтгэнэ. Хэрэв ажлын зурагт заагдаагүй газар доорхи байгууламж эсвэл тэсрэх аюултай зэвсэг илэрвэл газар шорооны ажлыг зогсоож тухайн орчныг хамгаалалтад авч аюулыг арилгасны дараа ажлыг үргэлжлүүлэх ёстой юм. Мөн модны үндсийг сугалах ажлыг механизмаар гүйцэтгэхэд талбайд гадны хүн нэвтрүүлэлгүй инженер, ахлах ажилтны хяналтан дор гүйцэтгэнэ. Харин хөрсөнд тэсэлгээ хийхдээ тэсэлгээний ажлын дүрмийг баримтлах хэрэгтэй. Түүнчлэн хөрсийг гэсгээхдээ гэсгээж байгаа талбайд хаалт, хашилт хийж тэмдэг тэмдэглэгээ тавих бол хөрсийг утаат, хий уураар гэсгээж байгаа тохиолдолд ажилчдыг хордох, түлэгдэхээс хамгаалах арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Хөрсний усгүй байгалийн чийглэгтэй хөрсийг бэхэлгээгүйгээр ухах налууг доор зааснаар авна.
 
Хөрсний төрөл Нүхний гүнээс хамаарах эргийн налуугийн хэмжээ
3м>гүн 3см<гүн<6м
1 Элсэрхэг, хайргархаг ба асгаас хөрс 1:1.25 1:1.5
2 Элсэнцэр 1:0.67 1:1
3 Шавранцар 1:0.67 1:0.75
4 Шаварлаг 1:0.5 1:0.67
5 Нунтаг шороо 1:0.5 1:0.75
6 Бутрамтгай хадан хөрс 1:0.1 1:0.25
7 Нягт хадан хөрс 1:0 1.0.1
 
 
Байгалийн чийглэгтэй хөрсийг доор заасан гүнд бэхэлгээгүйгээр эгц ханатай ухаж болно.
 • Элс хайрган                        1м хүртэл
 • Элсэнцэр                             1.25м хүртэл
 • Шавар ба шавранцар         1.5 м хүртэл
 • Хадан ба онцгой нягт         2м хүртэл
Гүнзгий нүх шуудуунд ажилчдын орж гарахад зориулж 0.6м-ээс багагүй өргөнтэй  хайс бүхий босоо түшүүлдэг шат тавих хэрэгтэй. Гудамж, зам, айлын хашааны ойролцоо ба хүмүүсийн хөдөлгөөн ихтэй газарт ухагдаж байгаа болон ухсан нүх шуудууны гадна талаар хаалт хашилт, тэмдэг тэмдэглэгээ хийж шөнийн цагт дохионы гэрэл анхааруулга тавих ёстой юм. Харин газар шорооны ажил дуусч бэхэлгээ банзыг авахдаа бэхэлгээнээс чөлөөлөгдсөн хэсгийг буцааж дарах замаар гүйцэтгэх ба бэхэлгээг хашилт банзны доод үеэс эхлэн авч, тулгуур чагтыг дараа нь авна.
 • Газар шорооны ажлыг барилга байгууламж, замын улаан шугам тавьж, тэг тэнхлэг татаж, тэмдэг тавьсаны дараа эхэлнэ.
 • Хот сууринд газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ газар доорхи шугам сүлжээг гэмтээхгүй байх арга хэмжээг урьдчилан авч шугам сүлжээний ашиглалт хариуцсан байгууллагын зөвшөөрөл авсан байна.
 • Хөрсний устай нөхцөлд ажил гүйцэтгэхийн өмнө ус зайлуулах түр болон байнгын байгууламжуудаар тоноглосон байх хэрэгтэй.
 • Газар шорооны ажлыг аюул осолгүй гүйцэтгэхийн тулд нуралтаас сэргийлэх арга хэмжээг урьдчилан авна.
 • Хэрэв ухсан нүхний хана хөрсний усны үйлчлэлээр нурж болохуйц нөхцөлд бэхэлгээ хийнэ.
 • Газрыг бэхэлгээгүй хөндийлөн ухах ба элсэрхэг хөрсөнд 1м-ээс илүү гүн нүх, шуудуу ухахыг хориглоно.
 • Элс шавар холимог хөрсөнд 1.25м, шаварлаг хөрсөнд 1.5м, нягт хөрсөнд 2м-ээс илүүгүй гүнд эгц босоо хана босгож болно.
 • Нүх, шуудуунд орж гарахдаа 2 талаасаа хашлагатай шатыг хэрэглэх боломжтой.
 • Газар шорооны ажил нэгэн зэрэг хийж байгаа 2 хүний хоорондын зай 3м-ээс доошгүй байх ба нүхнээс гаргаж байгаа шороог ирмэгээс 0.5м-ээс багагүй зайд хаях хэрэгтэй.
 • Ухсан шуудууны ханыг налж суух, амрахыг хориглоно. Мөн ухсан нүх, шуудууны ирмэгээс 1м-ээс дотогш зайд элдэв зүйлс хурааж болохгүй.
 • Ухсан шуудуу нүхний дээгүүр чөлөөтэй зорчих гүүр тавина.
 • Ухсан нүхний ирмэгээс 1м-ээс дотогш зайд хүмүүс зорчих ба машин механизмыг 2м-ээс дотогш байрлуулахыг хориглоно.
 • Газар шорооны ажил дуусч бэхэлгээ банзыг авахдаа бэхэлгээнээс чөлөөлөгдсөн шуудууны хэсгийг булж дарах замаар гүйцэтгэх хэрэгтэй.
 • Ажилтан ажил эхлэхийн өмнө хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэж, ажлын байрны эмх цэгцийг хангаж ашиглах багаж хэрэгсэлдээ үзлэг шалгалт хийсэн байх үүрэгтэй.


Хамгаалалтын бүсийг тогтоож, аюулгүй ажиллагааны тэмдэг, тэмдэглэгээг байршуулах нь чухал 

 
2. СУУРИЙН АЖИЛ 
Суурийн ажил нь барилга угсралтын үндсэн ажил тул тавигдах шаардлагын дагуу аюулгүй ажиллагааг баримталж ажиллах шаардлагатай. Суурийн ажлыг газар шорооны ажил бүрэн дууссан, бэхэлгээг хийсний дараа эхлэх ёстой юм. Түүнчлэн суурь угсрах ажилчид нь ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэсэн, сургалтанд хамрагдаж зааварчилга авсан байх шаардлагатай. Ажил эхлэхийн өмнө болон угсралт хийх үед ухагдсан суваг, нүхний ханын бэхэлгээний бат бэхийг заавал шалгасан байхаас гадна ханын налалтын байдлыг сайтар шалгана.

Хүнхээл ухах үед машин механизмыг зөв байрлуулж хязгаарлах бүсийг татах хэрэгтэй 
 • Суурийн ажлыг бороо цас орсны дараа үргэлжлүүлэн хийхдээ шуудууны эргийн тогтвор, бэхэлгээний бат бэхийг гүйцэд шалгах хэрэгтэй.
 • Цутгамал суурийн хэв хашмал, арматур, бетоны ажилд аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангаж ажиллах ёстой.
 • Нүх шуудуунд чулуу, зуурмаг, бетон зэргийг тусгай бэлтгэсэн ховил хоолойгоор дамжуулан өгөх, эсвэл машин механизм ашиглан гүйцэтгэх. 
 • Суурийн элементүүдийг угсралтын сэнжний бат бэхийг шалгасны дараа оосорлоно.
 • Суурийн гулдмайг барилгын гадна талаас угсрахаар ажлын байр нь засагдсан байх шаардлагатай. Гулдмайг зохих байранд нь тохируулан оосорлож, найдвартай бэхэлсний дараа угсрах хэрэгтэй. Суурийн гулдмай хавтанг өргөгч механизмын тусламжтайгаар угсарна.
 • Өргүүр ачаа өргөж байхад сумны үйлчлэлийн хүрээнд хүн, машин механизм зогсохыг хориглох ба дохиочинг ажиллуулна.
 • Өргөгчөөр ачаа өргөх үед сумны үйлчилгээний хүрээнд хүн болон машин механизм оруулахыг хориглоно.
 • Хуучин барилга байгууламжийн ханын доогуур суурь хийхдээ ахлах ажилтны удирдлаган дор зургийн дагуу гүйцэтгэнэ.
 • Ханын хэв гажилт нэмэгдэж байвал ажиллагсдыг аюулын бүсээс холдуулж тусгаарлах арга хэмжээ авна. Үргэлжлэл бий ... 
Эх сурвалж: Barilga.mn

Сэтгэгдэл (0)

АНХААРУУЛГА:Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.