Барилгын чанар, аюулгүй байдалд анхаарах талаар зөвлөж байна

Барилгын чанар, аюулгүй байдалд анхаарах талаар зөвлөж байна
Барилга угсралтын ажлын чанар, аюулгүй байдалтай холбоотой эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор барилгын угсралтын ажил гүйцэтгэгч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд барилга угсралтын ажлын чанар, аюулгүй байдал, материалын чанар, стандартыг мөрдүүлэх болон хөрөнгө төсөвлөх, оновчтой зарцуулах талаар Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас зөвлөмж хүргүүлсэн байна. 
 
БАРИЛГЫН УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХ ТУХАЙ 

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад
Барилгын угсралтын ажлын явцад техникийн үндсэн шийдлийн алдаа зөрчил гарах, барилгын бат бэх тогтвортой байдал алдагдах, байгаль орчин, хүний амь нас, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх зэрэг нийтлэг зөрчил дутагдлууд жил бүр давтагдан илэрч байгаа нь шинээр баригдаж буй барилгуудын ашиглалтын үеийн аюулгүй байдал хангагдахгүй байх ноцтой байдал үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Иймд барилгын ажлын улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан барилгын ажлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор барилгын угсралтын ажил гүйцэтгэгч байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд дараах асуудлуудыг анхааралдаа авч ажиллахыг  зөвлөж байна.  Үүнд:

1. Барилгын хөрөнгө оруулагч, захиалагч, зураг төсөл зохиогч, угсралтын ажил гүйцэтгэгч нар “Барилгын тухай” болон салбарын бусад хууль эрх зүйн актуудыг, мөрдөж, хуулиар хүлээсэн тус тусын эрх, үүргийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах;
2. Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд л зөвхөн барилгын ажил гүйцэтгэж байх;
3. Барилгын угсралтын ажил гүйцэтгэгч байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд нь эрх бүхий байгууллагаар батлагдаж, магадлалаар хянагдсан зураг төслийн дагуу барилгын ажлыг гүйцэтгэх;
4.Эрх бүхий байгууллагаас барилгын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсны дараа барилгын угсралтын ажлыг эхлэх; 
5. Барилгын угсралтын ажилд барилгын норм ба дүрмүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах;
6. Барилгын угсралтын ажлын явцад захиалагчийн  болон “Барилгын ажлын явцад зохиогчийн хяналт хийх дүрэм”-ийн дагуу зураг төсөл зохиогчийн хөндлөнгийн хяналт шалгалтыг тогтмолжуулж, эдгээр шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг бүрэн арилгаж хэвших;
7. Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Аж ахуйн нэгж байгууллагад дотоод хяналтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-д нийцүүлэн өөрийн компанийн “Дотоод хяналтын журам”-ыг боловсруулан баталж, мэргэжлийн боловсон хүчин бүхий дотоод хяналтын нэгжийг зохион байгуулан ажиллуулж, ажлын байрны онцлогт нийцсэн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, заавар, журам баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж байх;
8. Барилгын гүйцэтгэгч байгууллагууд нь барилгын угсралтын техникийн үйл ажиллагаанд тавих дотоодын хяналтын ажлын үр дүнг сайжруулах, дотоод хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг заавал арилгах тогтолцоог системтэйгээр зохион байгуулж хэрэгжүүлж хэвших;
9.Барилгын угсралтын ажлын явцад Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлуудыг бүрэн арилгаж, улсын байцаагчийн акт, албан шаардлагын биелэлтийг хангуулж, зөрчил дутагдалгүй ажиллах;
10. Барилга байгууламжийн үндсэн даац бүтээцийн бетоны цутгалтын ажлыг барилгын норм дүрэмд заасны дагуу хоногийн дундаж температур 5 хэмээс бага буюу өдөрт 0 хэмээс бага үед нэмэлт арга хэмжээгүйгээр гүйцэтгэхгүй байх;
11. Инженерийн хийцтэй барилга байгууламжийн үндсэн бүтээцийн бетон зуурмагийг тусгай зөвшөөрөл бүхий төвлөрсөн зуурмагийн узелээс авч хэрэглэж хэвших;
12. Барилгад зураг төслийн болон стандартын шаардлага бүрэн хангасан барилгын материал хэрэглэж байх, стандарт тогтоогдоогүй бүтээгдэхүүн материалуудыг итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээ туршилтанд тогтмол хамруулж үе шатны  далдлагдсан ажлын чанарыг баталгаажуулах;
13. Барилгын угсралтын ажилд бетон зуурмагийг цутгах ажилд “Цутгамал төмөр бетон бүтээцийн ажил гүйцэтгэх заавар” БД 52-102-04 болон “Цутгамал бетон, төмөр бетоны бүтээц” БНбД 52-02-05-ын дагуу бетон зуурмагийн конусан суултыг заавал тодорхойлж, цутгасан хийц бүтээц бүрийн бетон зуурмагаас дээж авч, бетоны шахалтын бат бэхийг итгэмжлэгдсэн лабораториор тодорхойлуулан цутгамал бүтээцийн бат бэхийг хангуулж байх, цутгалтын дараах бетоны арчилгааг шаардлагын дагуу гүйцэтгэх;
14 Конусын суулт ихтэй буюу хөдөлгөөнт чанар ихтэй өндөр маркийн бетон зуурмагт зориулалт шаардлагатай уялдуулан налархайжуулалт, агааржуулагч, бэхжилийн нэмэлтийг хэрэглэж байх;
15. “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 72 дугаар зүйлийн 1-д заасан шөнийн цаг буюу оройн 22 цагаас өглөөний 06 цагуудад орон сууцны бүс нутагт барилгын угсралтын ажлыг гүйцэтгэхгүй байх;
16. Барилгын цутгамал бүтээцийн хэв хашмалын тулаасанд модон тулаас хэрэглэхгүй байх;
17. Нийт ажиллагсдыг тодорхой төлөвлөгөөний дагуу системтэйгээр мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтанд тогтмол хамруулах, аюулгүй ажиллагааны сургалтанд хамрагдсан, зааварчилгаа авсан мэргэжилтэй ажилчнаар ажил гүйцэтгүүлж байх;18. Барилгын угсралтын ажил гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөлийг 20-иос дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж  байгууллага бүрт байгуулж, 1 ба түүнээс дээш орон тооны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтанг ажиллуулж байх;
19. Барилгын талбайд материал эдэлхүүн, хийц бүтээц, тоног төхөөрөмжийг эмх цэгцтэй хурааж, өндрөөс эд зүйл унахаас сэргийлж, аваарь осол, эрсдэлгүй ажиллах зэрэг болно.

 

БАРИЛГЫН ТӨСӨВ ЗОХИОХ ТАЛААР

Барилгын төсөв зохиогчид, төсөвчдөд 
Улс, Нийслэл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, гадаадын зээл тусламжаар барьж буй барилгын угсралтын ажилд төсөвлөсөн хөрөнгө оруулалт дутах, зардлыг зөв оновчтой зарцуулаагүйгээс барилгын угсралтын ажлыг чанаргүй гүйцэтгэх, улс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт үргүй зарцуулагдах нөхцөл байдал үүсч байна. Иймд учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг таслан зогсоох үүднээс барилга байгууламжийн төсөв зохиогчид, мэргэшлийн төсөвчдөд дараахи арга хэмжээг авч ажиллахыг зөвлөж байна. Үүнд:

- Батлагдсан зураг төсөлд үндэслэн барилга байгууламжийн төсвийн тооцоог хийж гүйцэтгэх.
- Төсвийн тооцоонд Барилгын үнэ бүрдэл, /БНбД 81-94-12, БНбД 81-95-12/ төсвийн норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, заавар, аргачлалыг мөрдөж ажиллах.
-Барилга байгууламжийн төсвийн тооцоог мэргэшлийн зэрэгтэй төсөвчингөөр гүйцэтгүүлэх.
-Улс, орон нутгийн төсвийн болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжигдэх төсөл арга хэмжээний төсвийн тооцоонд Барилгын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний /сайдын/ тушаалаар батлагдсан материалын жишиг үнийг  ажлын зурагт заасан технологи, чанар, стандартын түвшинг харгалзан хэрэглэх.
-Төсвийн тооцооны материалын зардалд нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг  тооцохгүй байх.
-Улс, орон нутгийн төсөв, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр барих барилга байгууламжийн төсөв, нэгдсэн төсөв магадлалаар орж баталгаажсан байх
-Мэргэшлийн төсөвчин нь хараат бус байх ба Төсөвчний ёс зүйн дүрмийг чандлан мөрдөж ажиллах.
-Нэг маягийн болон холболтын зураг төслөөр хийгдэж буй ажлын зураг төсөл, төсвийн тооцоог дахин боловсруулж, магадлан баталгаажуулж ажиллах.
-Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 5.35 кодтой “Барилга байгууламжийн төсөв гүйцэтгэл шалгах” хяналтын хуудсыг ашиглан барилгын ажлын төсөв гүйцэтгэлийг нягталж, эрсдлийг үнэлэн, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох арга хэмжээг авч ажиллах
-Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөлтийг зөв оновчтой, үр ашигтай тооцоолж, холбогдох хууль тогтоомж, норм дүрмийн хүрээнд хэрэгжилтийг хангуулан ажиллахыг тус тус ЗӨВЛӨЖ байна.

 

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ЧАНАР, СТАНДАРТЫГ ХАНГУУЛАХ ТУХАЙ 

Барилга угсралтын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй, үр дүнд чиглэсэн төрийн үйлчилгээг төлөвшүүлэх жил” болгон зарласантай уялдуулан  барилгын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, барилгын материалын чанар, стандартыг мөрдүүлэх, барилгын материалын үйлдвэрлэл, хэрэгжилтэд илэрч буй нийтлэг зөрчил дутагдлуудыг бууруулах, таслан зогсоох ажлыг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Барилгын ажлын улирал эхэлж байгаа тул барилгын материал үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд  дараах асуудалд анхаарч ажиллахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1.Барилгын материал нь үндэсний стандарт болон зураг төсөлд заасан анги, маркийн шаардлагыг бүрэн хангасан, тохирлын гэрчилгээтэй байх.
2.“Тохирлын гэрчилгээ”-нд барилгын материал анги, төрөл, маркаар  баталгаажуулагдсан байдаг тул тохирлын гэрчилгээний үзүүлэлтүүдийг үндэслэн шаардлага хангасан нөхцөлд  хэрэглэж байх. 
3.Цемент нь MNS 974-2008 стандартын шаардлага хангасан, барилгын даацын бүтээцэд хэрэглэх цемент 42.5 ангийн шаардлага хангасан байх.
4.Цементийн үйлдвэрлэгдсэнээс хойш хадгалагдсан хугацааг магадлах, шинжилгээ хийлгэх, дагалдах чанарын паспорт, сертификатыг шалгаж худалдан авч байх.
5.Арматур нь барилгын зураг төсөлд заасан анги, төрөл, маркийн шаардлага хангасан, тохирлын гэрчилгээ, сертификаттай байх, барилгын даацын бүтээцэд хэрэглэх арматур нь MNS JISG 3112-2002 стандартын SD390 төрлийн, ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн арматур бол А400 /А-III/ ангилалын,  БНХАУ-ын арматур бол HRB 400 ангилалын шаардлагыг хангасан байх.
6.Ханын өрлөгт хэрэглэх материалын эзэлхүүн жин, шахалтын бат бэх, хүйтэн тэсвэрлэлтийн үзүүлэлт нь стандартын шаардлага хангасан эсэх, тохирлын баталгаанд хамрагдсан эсэхийг тус тус магадлаж худалдан авч байх.
7.Бетонд дүүргэгчээр хэрэглэх түүхий эд материал болох элс, хайрга, дайрга нь  бохирдол, тоос шорооны хольцгүй байх, ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн, нимгэн үзүүрлэг хэсгийн хэмжээ, хэврэг хэсгийн агуулга, бат бэх марк зэрэг  үзүүлэлтээрээ стандартын шаардлага хангасан байх.
8.Дулаан тусгаарлах материалуудын хувьд стандарт болон зураг төсөлд тавигдах шаардлага, эзэлхүүн жин, бат бэхийн үзүүлэлтийг хангасан байх.
9.Цонх, хаалга нь дулаан техникийн үзүүлэлт, зураг төслийн шаардлага хангасан байх, цонх, хаалганы хуванцар хүрээ 5-аас дээш тасалгаатай, шилэн багцны битүүмж стандартын дагуу хийгдсэн, нугас, түгжээ, резин жийрэг нь чанартай, хүрээний уулзварын наалт зай завсаргүй, шилэн багцны шил хоорондын зай 16мм-ээс дээш үзүүлэлт бүхий цонх, хаалгыг хэрэглэж байх нь зүйтэй байна.

 

 
Эх сурвалж: Barilga.mn

Сэтгэгдэл (1)

АНХААРУУЛГА:Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

    төсөвчин 2019-05-07 11:30 43.242.241.210

    -Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 5.35 кодтой “Барилга байгууламжийн төсөв гүйцэтгэл шалгах” хяналтын хуудсыг оруулж өгөөч