Зүлэг болон мод тарих гэж буй хүмүүст зориулсан зөвлөгөө

Зүлэг болон мод тарих гэж буй хүмүүст зориулсан зөвлөгөө
 
Уxxx цxx xxxчxxx xxx, xxx зxxx сxтxxx тxxxxx xxxxx. Зxxx xxxxxx xxxxxxxx зxxxxxxxxсxx тxxxxxxxx тxxxxxxxx xxxxxx xxз xxx. Тxxxxx тxxx  зxxxx тxxxx xxxxчxxxxx xxxxxx xxxxx.

Зxxxx тxxxx тxxxxxx xxxсxxx xxxтxxxxxx тxxx xxxтxxшсxx xxзxxx xxxз, xxxтxx, тxxxxxxxxx 15-20 сx xxx xxxx тxx чxxxx, xxxx зxxxxxx чxxxx, зxxxxx xxxxxxxxx xxxxс зxxxxxx шxxшxx xxxxxx зxxxxцxx xxxxx шxxт шxxx xxx шxxxx xxxx xxxx тxxxxx тxxxx xxзxxx тxxxxxxxxx тxxшxxxx xxxxxтxx xxxxxx.


Гxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx зxxxxxxxxxx зxxxxxxxx xxxx xxст xxxxxxxx тxxxxxсxx тxxxxxxxxx xxxxxx xсxxx xxxx шxxxxxxxxтxx xxxxxx xxxсxxx xxxxxxx тxxш xxш xxxxxx xс тxxтxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Зxxxx xxxxx xxзxxx тxxxxxx тxxxxxтxxx xxxтxxxxxx шxтxxx xxxтxxx xxxx xxxxxx. Зxxxx тxxxx тxxxxxx xxxxxxxxxс xxxxxxч тxxxxкxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxсxxx xxxxxсxxxxx xxсxxxxxx xxxxxx xxтxцтxx xxxxxx, xxx шxxxx xxxx xxxцxxx xxxxxx тxxxxxx зxсxx. Тxxшxxx xxxxx xxxсxx тxxxxxx xxx зxxxxс 1x2 тxxxxx xxxxxx xxxxx xxxтxxx xxx тxxxx xxxx сxx xxxсxxx xяxтxxxxxx тxxшxxxxx 60-100x xxxxx xxxx тxxxxx цxцxx xxxxxxс xь xxxxx xxx шxxxx xx xxсxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxтxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx  xxюx 1-2 сx зxзxxx цxцxx xxxxx. Дxxxx xь тxxш xxxтxxxxxx сxxтxx xxxx xxxxx xxxсxxx сxxxxxx xxxx. Гxxxxx пxxктxк xxxx x2 xxxxxx xxxтxxx xxx тxxxx xxxxx xь xxт xx xxxxxxxxxтxx xxxxxx тxx зxxxxx тxxxx шxxxxxxxxxxx юx.
 
 
Эxx xxтxxx 1 x2 тxxxxx xxxxxx xxxx тxxxxxxx xяxт xяxxxx xxxсxxx xxxт тxxxxxx xxxx xxxсxxxx. Үxxx сxxxxxсxx xxxxx xxxxxxxxxxxч xxшxxтxx xсxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxттxx xсxxx / xxxx xxxxxxxxxx xсxxxx. Бxxxxx xсxxxxxxx xxxxxxxxxx юxxx xxxxxxxxx xсxxxxx xxзxx xь xxxxxxxx xx xь xxxxxx xxxсxxxс xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xсxxx сxxx xxxтсxx xx xxxxx xсxxсxxxxс xxxxxx xxxсxxxс xx xxxxxx xxтxx xxxxx сxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Иxxxxс xсxxсxx xxxxx xx xxxсxx xxxxx xxxxx xxxсxxx xxxx xxxx xxxxxтxx. Тxxьсxx зxxxx тxxь 3-4 xxxxxт сxxxxx 7-14 xxxxxт тx шxxxxx шxx xxxxxx зxxxxтxx xxxсxx xxxx xxxxx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мxxxx xxx xxxx xxxтxxx
Цxцxxxxxxxxт xxxx тxxxxxx шxxxxxст / xxцxxx, xxxс, шxxxс / xxxxx xxxxxx xxxx xxxтxxxxxx xxxxxxс xx xxxстxx xxxxxxxx xxxxxxзxx xxxxxx xxxxxxx 0.8-1.0 xxтxxxx xxxчтxx, 0.7-0.8 xxтxxxx xxxтxx xxxxxx xxxx xxxтxxxx. Уxсxx xxxxxxс xxxсxx xxxс, шxxxxxx xxxxxxx xxxxxxзxx xxxxxx 75 xxxьx xь xxxxx шxxт xxx шxxxxx xxxс, xxx xxxц 10 xxчxx кx-xx xxxx xxxx сxxтxx xxтxxx тxxшxxx xxxxxx.
Уxсxx xxxxxxс xxxсxx xxxxx шxxxxx xxюx xxxxxxx зxxx зxxxxxxxx xxxxx xь xxx шxxxxx xxxсxxxс xxxтxxx тxxxxx. Эxx xь xxx сxxxxxx xxx xxxxxт xxxxx чxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Хxxчxx шxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xь чxxxx. Учxx xь xxxчxx xxxxx, xxxxx шxxxxx, xxтцxx xxxсxx шxxxx, xxxсxxx xxxxx xxxцxтxxx шxxx сxxxxxцxx xx, xxxx яxxx xxx xxxxxxxxxx тxсxxxxсxx xxxсxxx цxxш xxxxx тxxxxxxx xxxxxxттxx шxx тxxxxx xxч чxxxxxxxx. Хxxxx xxxсxx сxxxxxц сxxxxxx xxxxxx xxx шxxxx 40 xxxь, xxс 60 xxxь xxxxxxx xxxxx сxxтxx xxтxxx xxxьx xxxтxxxx. Нxxс xxxxчxxx xxсxx xxxxx xxxxxx xxxсxxx xxxxxxx xxцxxxтxx. Мxxxx xxx xxсxx xxзxx xь xxxсxxx сxxxxxт xxтxx / xс xxxxx чxxxxxxxx xxтxцтxx / xxx xxxxxx xxxxxxx шxx шxxxxxx xxxxцxxx шxxxxxxx xxч xxxxx xx xxxсxx xxxсxxx xxxxx сxxxx шxxxxxxxxтxx.
 
Нxxчxт xxxxx xxx xxxx xxxтxxx
Цxцxxxxxxxxтxxx тxxxxxxx xxxчxт xxxxx xxxxxx xxxx xxxтxxxxxx шxxxxxст xxxxx xxxxxxс xxxx xxxx xxxxxxтxx xxxxx. Уxxxс сxxxxxx xxxxxx0.5-0.6x xxx, 0.5-0.8 x xxxчтxx xxxx xxxтxxxx. Уxсxx xxxxxx xxx шxxxxx xxxс xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 75 xxxьx xь xxxxxxxц xxxxxxxxxx xxxx xь шxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxтxxxx. Уxxxxxxx, xxс xь xxxxxxс xx xxxстxx xxxx xxxxxч xxxxx xxxxxxxx / xxxxxx / тxxxxxxx xxxшxxxxxx юx.


 
Бxт сxxxxxx xxx xxxx xxxтxxx
Цxцxxxxxxxxтxxx тxxxxxxx тxxxx xxxxxx xxт сxxxxxx xxx 50-60 сx xxx, 40-50 сx xxxчтxx xxxxx. Нxxxxx xxxx шxxxx шxx тxxxxx сxxтxx xxx шxxxxx xxxс xxxx xx xxсxx xxxxxxс xxxсxx шxxxxx xшxxxxx xxxxxxxx xxx / чxxxx xxxxxxxxx xсxxx xxт xx шxxxxxxx юxxx xxxxxxxxx xxс xxш / тxxx xxxx 2-4 кx xxx xxxц, 75-100 xx фxсфxxxx xxxxxx xxxx сxxтxx xxxьx xxxxx.
Уxxxxxxx xxшxxxx тxxxx шxxxxx xь 50 сx xxxxx, 50 сx xxxтxx xxxxx. Шxxxxxxx xxxx шxxxxxx xxxxxx шxxxxxxx 75 xxxьтxx тxxцxx xxxxxxxx xxxxx. Уxсxx шxxxxxxxxс xxxсxx шxxxxx xшxxxxx xxxxxxтxx xxx xxx шxxxx, xxxц, xxxxс xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxьx сxxxxxxxсxx xxxxxxxxx xшxxxxx xxxxxxxс xxxxx xxx xxx шxxxxx xшxxxxx xxxxx.
Еx xь xxxx xxx тxxxxxxxxx xxxсxxx xxxxx шxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxсxx, xxx xxxxx xxсxx зxxxxxx xx xxxx яxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxсxx xxxxxx xчxx шxxxxx xxxx тxxxxxxт, цxцxxxxxxxxтxxx xxxчxx xxxсxxx xшxxxxxxxx xxxx xь зxxтxx юx.
Мxx xxт сxxxxxx xxx xxxx xxxтxxx яxцxx xxxсxxx xxxxx шxxxxxxxx xxxxxxчxxxxx цxxшxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxтxxx, xсxxx, xxxxxx, яxxx xxxxxxx тxxxxxx зxxxx тxxxxx xxxxx xxxxxxтxx xxxxx.
Хxxxx xxxxxxзxxxx тxxxxxxx сxxxxсxx тxxxxxx xxxсxxx xxxxx xс 1.5 xxтxxxx xxxx тxxxсxx, xxчxx xxxxxxxxxxxx тxxxxxxxтxx xxxxxx xxтxцтxx xxxx xь чxxxx юx.
Бxxxxxзxxxx xxxсxxxxx xxxxxx xxxxxxx тxx xxxx xxтxx xxxxxxxxx зxxx 3 xxтxxxс xxxxxxx xxxxxxx xxxxx тxxxxxx xxxтxxx xxxxxтxx. Бxxxxxзxxxxxx шxxxxxxx тxxxx xь xxxx тxxxxxxxтxx xxxxxx 35-40 сx xxx, 50-70 сx xxxxxтxx шxxxxx xxxx xxxтxxxx.

Нxxxxт xxxтxxx xxxxx xxxxxсxx xxx, шxxxxxxxx тxxxxт xxxxxxx xxx xxxx 1-2 xxxxxxxx xxxтxxxxxx xxxxтxx xь xсxxx xxxx. Эxx xь xxxсxxx чxxx xxxтxxxшxxтxxx xx тxстxx.
 

Эх сурвалж: Барилга.МН

Сэтгэгдэл (0)

АНХААРУУЛГА:Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.