Барилга захиалагчийн дүрэм

2001 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөнө


Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь инженерийн хийцтэй барилга, байгууламж шинээр барих, өргөтгөх. шинэчлэх, засварлах /цаашид барилга, байгууламж барих гэх/ зэрэг
ажил явуулах нөхцөлийг зохих журмын дагуу бүрдүүлж эхлүүлэх, ажлын явцад чанарын болон технологийн хяналт тавьж гүйцэтгэлийг баталгаажуулах, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн эх үүсвэрээр хангаж хуваарилагдсан хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, материал, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлтийг оновчтой зохион байгуулах, үндсэн фондыг тогтоосон хугацаанд нь ашиглалтад оруулахад барилгын захиалагчийн эрх,
үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлоход оршино.

 1. Улсын болон орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хэтийн төлөв, салбарын стратегийн төлөвлөлтийн бодлоготой уялдуулан улс, орон нутгийн
  төсөв, хандивлагчдын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр, түунчлэн бизнес төлөвлөгөөний дагуу барихаар төлөвлөсөн инженерийн хийцтэй бүх төрлийн барилга, байгууламжийн ерөнхий захиалагч нь Яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, аж ахуйн нэгж, байгууллага болон бусад санхүүжүүлэгч хуулийн этгээд байна. Ерөнхий захиалагч нь үүргээ төлөөлүүлэн хэрэгжуулэгчээр гүйцэтгүүлж болно. Барилга, байгууламжийн ажлын хэмжээ, төвөгшил салбарын онцлог зэргийг харгалзан захиалагчийн хяналтыг барилгын мэргэжсэн ажилтнуудаас бүрдсэн алба буюу ажилтнаар гүйцэтгүүлэхээр томилон ажиллуулж болох боловч барилга, байгууламжийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь жилд 1.0 тэрбум төгрөгнөөс дээш байх нөхцөлд заавал бие даасан захиалагчийн алба байгуулж хэрэгжүүлнэ.
 2. Ерөнхий захиалагч нь захиалагчийн албыг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн болон удирдлагын бүтцэд ажилладаг мэргэжлийн ажилтнаар орон тооны болон орон тооны бус хэлбэрээр байгуулж болно. Харин улсын нууцын зэрэглэлд хамрагдах онцгойлон авч үзэх шаардлагатай тусгай объектын захиалагч нь зохих мэргэжлийн байхаас гадна холбогдох байгууллагын зөвшөөрөлтэй байна. Барилга, байгууламжийн өмчлөгч нь захиалагчийн үүргийг мэргэжлийн байгууллага, ажилтнаар гүйцэтгүүлнэ.
 3. Ерөнхий захиалагч нь захиалагчийн алба ажилтны хариуцан гүйцэтгэх үүрэг, ажлын хүрээ, зааг, ялгааг ажилтан бүрээр нарийвчлан тодорхойлж, тэдний ажлын байрны тодорхойлолтод зааж өгнө. Ерөнхий захиалагч, түүнийг төлөөлөн захиалагчийн үүргийг хэрэгжүүлж байгаа алба, ажилтныг цаашид "захиалагч" гэнэ.

1.6. Барилгын захиалагчид дараахь үндсэн шаардлага тавигдана. Үүнд:

 1. Барилга, байгууламж барих, ашиглахад тохирсон мэргэжилтэй, дээд, тусгай, дунд боловсролтой, зураг төсөл, бизнесийн болон барилгын гүйцэтгэгч байгууллагад мэргэжлээрээ 3 жил ажиллаж, ажлын дадлага, туршлага хуримтлуулсан байх, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн газарт зохих журмын дагуу шалгуулж барилгын захиалагчийн үйл ажиллагаа
  явуулах итгэмжлэл авсан байх; 1.7. Бие даасан захиалагчийн алба нь зохих журмаар улсын бүртгэлд бүртгүүлж гэрчилгээ авсан, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэдэг, харилцах данстай, орлогоороо зарлагаа нөхдөг аж ахуйн нэгж байна.

Хэрэв яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар нь удирдлагын бүтцэд хамаарах мэргэжлийн алба, ажилтнаар захиалагчийн үүрэг гүйцэтгүүлбэл ерөнхий захиалагчийн тэмдэг, хэвлэмэл хуудсыг хэрэглэнэ.

 1. Нэг барилга, байгууламжийг хэд хэдэн субъект хөрөнгө гарган санхүүжүүлж байгаа бол тэдгэзр нь харилцан тохиролцсоны үндсэнд нэгдсэн нэг захиалагч томилон ажиллуулна.
 2. "Барилгын тухай" хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан шаардлагуудыг хангасан. зохих журмын дагуу батлагдаж зөвшөөрөгдсөн зураг, төсөвтэй нөхцөлд
  захиалагч нь барилгын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрлийг барилгын техник хяналтын улсын байцаагчаас авна.

1.10. Захиалагч нь үйл ажиллагаандаа энэ дүрэм, Монгол улсын "Иргэний хууль" болон хөрөнгө оруулалт, барилгын талаархи хууль тогтоомж, бусад-эрх зүйн актыг удирдлага болгоно.

 1. Улсын төвлөрсөн төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр орон нутагт "барих барилга, байгууламж, хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ерөнхий захиалагч нь- тухайн орон нутгийн барилгын захиалагчийн албад, ашиглагчтай аж ахуйн гэрээ байгуулж, барилга угсралтын ажлын явцад нэгдсэн захиалаг4ийн
  болон үе шатны хяналтыг хийлгэж болно.
 2. Энэхүү дүрмийг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт барилга, байгууламж бариулж буй бух захиалагч өмчийн хэлбэр, харъяалал үл харгалзан дагаж мөрдөнө.

Хоёр. Захиалаг чийн үүрэг
Захиалагч нь дор дурдсан үүрэгтэй байна.
2.1. Барилга, байгууламжийн газрын зөвшөөрөл, техникийн нөхцөлийг холбогдох хууль, тогтоомжид заасан журмын дагуу бүрдүүлж, төслийн өмнөх шатны судалгаа, тооцооны ажлыг гүйцэтгүүлэн, тэдгээрийн хүчин чадал, бурэлдэхүүн, материалын болон техник, технологийн сонголт, эдийн засгийн үр ашигтай холбогдсон асуудлыг хариуцах;

 1. Хот суурин газар байгуулах. барилга, байгууламж барих газар сонгох, зураг төсөл зохиох, барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээлгэн
  өгөх үед холбогдох мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудын дүгнэлт гаргуулах;
 2. Зураг, төсөл боловсруулах даалгаврыг батлуулж, гүйцэтгэгчийг тусгай зөвшөөрөлтэй зураг төслийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдээс сонгон шалгаруулж, түүнтэй Дэд бүтцийн сайдын 2000 оны 24 дүгээр тушаалаар баталсан "Зураг төсөл боловсруулах талаар захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хооронд байгуулах гэрээний үлгэрчилсэн загвар"-ийн дагуу аж ахуйн гэрээ байгуулж, биелэлтийг зохион байгуулах;
 3. Бэлэн болсон зураг төслийг техникийн даалгаврын болон мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт, шаардлагатай тулган шалгаж, илэрсэн доголдол, дутагдлыг бүрэн арилгуулсны дараа түүний төлбөр, тооцоог хийх;
 4. Санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн хэлбэрийг үл харгалзан архитөктур, төлөвлөлт, техник, технологийн шийдэл, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний горим, экологи,
  эрүүл ахуйн нөхцөлийн хувьд онцгойлон үзэх шаардлагатай болон техник, технологийн шинэлэг шийдэл бүхий барилга, байгууламжийн зураг төсөл, түүнчлэн инженер-геологийн төвөгшилтэй, техникийн хүндрэлтэй нөхцөлд хийгдсэн хайгуул судалгааны ажлын техникийн баримт бичигт "Зураг төсөл боловсруулах, зөвшөөрөлцөх, батлах дүрэм"/БНбД 11-01-98)-ийн дагуу холбогдох байгууллагуудаас зөвшөөрөл авч, "Зураг төсөл, хайгуул, судалгааны ажилд улсын экспертиз хийх дүрэм" (БНбД 11-02-97)-ийн шаардлагаар экспертиз хийлгэн, дүгнэлтэд заасан сул тал, дутагдлыг арилгуулах;
 5. Тендерийн бичиг баримт боловсруулах, гүйцэтгэгч сонгох үйл ажиллагааг "Төрийн-болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмын тухай" хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрхийн актын дагуу зохион байгуулах;
 6. Зохих журмын дагуу боловсруулагдаж, батлагдсан зураг төслийн баримт бичиг, бусад холбогдох тодорхойлолт, лавлагаа, мэдэгдлийг бүрдэл болгосны-дараа барилга эхлүүлэх зөвшөөрөл авах;

2.8. Тусгай зөвшөөрөл бүхий барилгын гүйцэтгэгчтэй зохих журам, олгогдсон эрхийн хүрээнд Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1998 оны 240 дүгээр
тушаалаар баталсан "Инженерийн хийцтэй барилга, байгууламж барих, засварын ажил гүйцэтгэх, тоног төхөөрөмж суурилуулах талаар захиалагч, гүйцэтгэгч
байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хооронд байгуулах гэрээний үлгэрчилсэн загвар"-ын дагуу аж ахуйн гэрээ байгуулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх;
2.9. Барилга барих талбайг чөлөөлөх асуудлыг төр, захиргааны байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэн, гүйцэтгэлийг хамтран зохион байгуулах, холбогдох зардлыг хариуцах;
2.10. Барилга, байгууламж барих, шинэчлэх, засварлахтай холбогдон гудамж, зам талбай сэтлэх, шугам сүлжээнд холболт хийх, мод цэцэрлэгжүүлэлтийг түр зайлуулах нөхөн сэргээх, барилга, байгууламж барихаар олгогдсон газрыг тохижуулах зэрэг ажлыг гүйцэтгүүлж, тэдгээрт шаардагдах зардлыгхариуцах;

 1. Барилга угсралтын ажлын явц, нийлүүлэгдсэн барилгын материал, тоног төхөөрөмжийн хадгалалт, хамгаалалт, тээвэрлэлтэд чанарын болон технологийн
  хяналтыг тогтмол тавих, далдлагдсан ажлыг бие төлөөлөгчөөр шалгуулж, илэрсэн зөрчлийг тухай бүр нь арилгуулсны үндсэн дээр гүйцэтгэлийг актаар баталгаажуулах;
 2. "Барилгын ажлын явцад зохиогчийн хяналт хийх дүрэм" (БНбД 11.04-29)-ийн дагуу зохиогчийн хяналт хийлгэх, зайлшгүй шаардлагатай технологийн болон нарийн мэргэжлийн хяналтыг гэрээгээр гүйцэтгүүлж зардлыг хариуцах;
 1. Мэргэжлийн хяналтын болон зөвлөх эрх бүхий байгууллагаас явуулсан үзлэг, шалгалтын үр дүнгээр өгсөн сануулга, анхааруулга, зөвлөмж, албан шаардлагын хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж дутагдлыг бүрэн арилгуулах;
 2. Барилгын ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн тооцоог байгуулсан гэрээний дагуу тухай бүр нь хийж, блгаажуулахын хамт хөрөнгө захиран зарцуулагч /яам, агентлаг, Засаг даргын Тамгын газар, хандивлагч, хувь хүмүүстэй тохирсон хугацаа, графикийн дагуу санхүүжилтийн эх үүсвэрээр тасралтгүй хангах;

2.15. Гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч болон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчтэй байгуулсан аж ахуйн гэрээг тогтоосон хугацаанд нь дүгнэж, гэрээний хариуцлага тооцож ажиллах;
2.16. Зураг төсөлд тусгагдаагүй боловч технологи, үйлдвэрлэл, ашиглалтын шаардлагаар зайлшгүй гүйцэтгэвэл зохих ажил гарсан нөхцөлд түүнийг биечлэн шалгаж актаар баталгаажуулан зардлыг санхүүжүүлэх, шаардлагатай үед зохиогчийн дүгнэлт гаргуулах;

 1. Суурилагдах тоног төхөөрөмжийг барилгын ажлын явцтай уялдуулан цаг хугацаанд нь нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 2. Ашиглалтад өгч байгаа барилга, байгууламжийн төсөвт өртгийг гүйцэтгэгчтэй хамтран гаргаж, ашиглалтад оруулсан үндсэн фондын үнэлгээг ашиглалтад оруулах үеийн үнээр тооцон баталгаажуулах ажлыг Улсын комисс очихоос өмнө бэлэн болгох;
 3. Барилга, байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах ажлыг Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1999 оны 220 дугаар тушаалаар баталсан "Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн дагуу зохион байгуулж, зардлыг хариуцах;

2.20. Барилга, байгууламжийг ашиглалтад хүлээлгэн өгснөөс хойш 2 сарын дотор газрын зөвшөөрөл, тэг тэнхлэг таталтын акт, зураг төслийн баримт бичиг, ил, далд ажлын гүйцэтгэлийн акт, зураг төсөл, барилгын ажлын чанар, явцад зохиогчийн болон барилгын техник, байгаль орчин, эрүүл ахуй. галын
аюулаас хамгаалах хяналтын албанаас өгсөн шүүмж, дүгнэлт, түүний биелэлтийн тайланг иж бүрдүүлж барилга, байгууламжийг ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн тухай бичиг, баримтын хамт Барилгын баримт бичгийн төвд тушааж, нэг хувийг ашиглагчид албан ёсоор хүлээлгэж өгөх;
2.21. Барилгыг байнгын ашиглалтад орсноос хойш 15 хоногийн дотор багтаан барилгын хувийн хэрэг нээж, хөрөнгийг улсын бүртгэлд бүртгэхтэй холбогдуулан Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1999 оны 313 дугаар тушаалаар баталсан "Үл хөдлөх хөрөнгө үнэлэхэд зориулж барилга, байгууламжийн чанарт техникийн дүгнэлт өгөх журам"-ын дагуу барилга, байгууламжийн чанарын техникийн дүгнэлт, хөрөнгийн үнэлгээ, бусад баримт бичгийг өмчлөгчид актаар хүлээлгэн өгч, паспортжуулалтын үндсэн өгөгдлөөр хангах;

 1. Дараа жилийн хөрөнгө оруулалт, барилга угсралт, төсөл, хайгуулын төлөвлөгөөний төслийг бага зардлаар илүү үр дүнд хүрэх, хөдөлмөр материал,
  санхүүгийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах шаардлагад нийцүүлэн боловсруулах, тоног төхөөрөмжийн нэгдсэн захиалга хийх, тэдгээрийг тогтоосон хугацаанд
  холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;
 2. Ашиглалтад орох барилга, байгууламжийн туршилт, тохируулга, зүгшрүүлэлтийн санхүүжилтийг шийдвэрлэн, хэвийн ажиллах, мэргэжлийн боловсон
  хүчнээр хангах арга хэмжээг ашиглагчтай хамтран зохион байгуулах;

2.24. Хөрөнгө оруулалт, барилга угсралт, зураг төсөл, хайгуулын холбогдолтой мэдээ, дотоод мэдээллийг тогтоосон журмаар авч, дүн шинжилгээ хийх.
Гурав. Захиалагчийн эрх

 1. Зураг, төсөл боловсруулах техникийн даалгавраас зөрүүтэй зохиосон зураг, төсөв, хүч чадал, техникийн шаардлагыг хангаагүй, бүрэн бус тоног төхөөрөмж, машин механизм, материалыг хүлээн авахаас татгалзах;
 2. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн тэмдэглэл, барилгын ажлын акт, санхүүжилтийн болон тоног төхөөрөмж, материалын үнэ төлсөн баримт. хөрөнгө оруулалт, барилга угсралтын төлөвлөгөө. төсөл боловсруулахтай холбогдсон шаардлагатай баримт бичгийг гүйцэтгэгчээс гаргуулан авах;

3.3. Дэвшилтэт хийц, хямд төсөр материалыг ашиглах, тэдгээрээр орлуулан хэрэглэх асуудлыг зураг зохиогчийн зөвшөөрөл авч, зохих журмаар шинжилгээ, туршилт, экспертизэд хамруулан, чанар, стандартын албан ёсны баталгаажилт хийлгэсний үндсэн дээр бат бэх. тогтворжилтыг тогтоосон хэмжээнээс бууруулахгүй, үндсэн бүтцийг өөрчлөхгүйгээр төсвийн батлагдсан дүнд багтаан шийдвэрлэх;
3.4- Гүйцэтгэгч нь барилга, байгууламжийг барих явцад зураг төсөв, барилгын норм. дүрэм, техникийн нөхцөл, гэрээний нөхцөлийг зөрчиж ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн, мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд захиалагч санхүүжилтийг зогсоох буюу гэрээг цуцалж учирсан хохирлыг төлүүлэхээр шаардах;
3.5. Чанаргүй буюу буруу, дутуу гүйцэтгэсэн ажлыг тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэгчийн зардлаар засуулж гүйцээлгэх;
Дөрөв. Захиалагчийн санхүүжилт

 1. Захиалагчийн санхүүжилтийн эх үүсвэр нь барилга, байгууламжийн төсөвт тусгагдаж, гүйцэтгэлд ногдуулан баталгаажсан захиалагчийн хяналтын зардал, хуулиар зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааны бусад орлого байна.

Бие даасан захиалагчийн алба нь нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан тэнцэл гаргаж баталгаажуулна.
Тав. Захиалагчийн хариуцлага
5.1. Энэхүү дурэмд заасан үүрэг, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ өөрийн буруугаас биелүүлээгүй, түүнчлэн буруу үйл ажиллагаа, үйлдлээс болж хохирол учруулсан бол зохих хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

Эх сурвалж:

Сэтгэгдэл (0)

АНХААРУУЛГА:Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.