Төсөвчний сургалт явагдах хуваарь гарчээ

Төсөвчний сургалт явагдах хуваарь гарчээ

 

Барилга, Архитектур корпораци нь Зам тээвэр, Барилга хот байгуулалтын яамнаас баталсан хуваарийн дагуу дараах төсөвчний сургалт явуулна. Үүнд:
 
Д/д
Сургалтын нэр
Эхлэх хугацаа
Хичээлийн программт цаг
1
Төсөвчний мэргэжил олгох сургалт
2009 оны 10 сарын 5-наас
2009 оны 12 сарын 15-наас
130 цаг
2
Мэргэжсэн төсөвчний зэрэг горилох сургалт
2009 оны 11 сарын 25-наас
102 цаг
3
Тэргүүлэх төсөвчний зэрэг горилох, мэргэжсэн төсөвчний зэрэг сунгах сургалт
2009 оны 11 сарын 15-наас
80 цаг
 
Төсвийн норм, төсөв зохиох программ суулгасан компьютерууд дээр хичээл дадлагыг явуулна. Барилгын зураг унших ажлыг тоо хэмжээ бодох, төсөв зохиох гарын авлага материалаар хангана.
 
1. ТӨСӨВЧИН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ КУРС (АНХАН ШАТНЫ КУРС)-ЫН ХӨТӨЛБӨР
 
Зорилго нь:
Барилгын инженер, инженер эдийн засаг, барилгын мэргэжилтэн нарт Барилгын үнэ бүрдэлтийн онол, арга зүйг эзэмшүүлж "Төсөвчин" гэсэн нарийн мэргэжилтэй болгох
 
Мэргэжлийн чадвар:
- Гүйцэтгэгч, хөрөнгө оруулагч нарын хүсэлт захиалгаар мөрдөж буй барилгын норм дүрэм, арга зүйн дагуу төсөв зохиож, барилга объектын өртгийг тодорхойлох хэлцлийн үнийг тооцох - Энэ ажлаараа хариуцлага хүлээх,
 
Сургалт явуулах үйл ажиллагаа :
- Барилгын үнэ бүрдэлтийн онолыг эзэмшүүлэх
- Барилгын   өртөг   (үнэ)-ийг   тооцдог   арга   зүй   эзэмшсэн   байдлаа   практик   үйл ажиллагаагаар (дадлагын ажлаар) нотлон бататгах
- Эзэмшсэн мэргэжлээ (тест, дадлагын ажлаар) шалгуулж хамгаалах
- Гэрчилгээ авах
- Сургалт нь: онолын хичээлийг лекцээр, дадлагын хичээлийг төсөв зохиох баазыг суулгасан   компьютер дээр явагдана. Дадлагын ажлыг хүн   бүр өөр өөр ажлаар ганцаарчилж хийнэ.
- Цагийн багтаамж. 130 цаг
 
Хичээлийн сэдэв
 
Сэдэв №1
Барилгын үйлдвэрлэл, технологи, удирдлага зохион байгуулалт байгаль цаг уурын онцлог нөхцөлүүд нь: барилгын үнэ бүрдэлтийн онолын үндэс болох   нь
барилгын ажлыг хэдэн ч хүн гүйцэтгэж болох ; ижил төрлийн ажлууд боловч ажил бүрийн гүйцэтгэх технологи, хэрэглэх материалын нэр төрөл марк ялгавартай, барилгын ажлыг ердийн хүн гүйцэтгэх бололцоотой мэт харагдах боловч нарийн мэргэжил эзэмшсэн хүн уг технологиор гүйцэтгэж чаддаг; материал хангамжийг маш их өвөрмөц нарийн мэргэжлийн оролцоотойгоор шийдвэрлэдэг. Барилгын талбайд зургийн (инженерийн), технологийн (инженер даамал), ажиллах хүчийг ажиллуулах (бригадын) удирдлагын механизмууд нэг зэрэг явагддаг. Газар хөдлөлийн 4 балл.
Хөрсний ангилалын 5, цаг уурын 4, усны түвшний 2 температурын 4 зэрэг байгаль цаг уурын онцлогууд . Барилгын үйлдвэрлэл нүүж бүтээгдэхүүн үлддэг зэрэгийн онцпогыг норм дүрэм болгодог зарчим, дээр дурьдсан онцлогуудыг тусгасан ямар норм дүрэм мөрдөж байгаа энэхүү норм дүрмийн тоон үзүүлэлтийн өртөг зардал болгох ажиллагааг зөвхөн үнэ бүрдэлтийн системээр хэрэгжүүлдэг болох нь.
 
Сэдэв №2
Барилгын норм дүрмийн техникийн параметрүүдийг өртөг (үнэ) болгож хувиарлах механизмууд
- техникийн параметрүүдийг норм болгох арга, нормыг - барилгын ажилбар - ажлын төрөл бүтээц - барилгын ажил - барилгын үе шатны ажил - барилга - объекгоор тогтоох арга зүй түүний ялгаатай талууд
- Барилгын норм дүрмийн узүүлэлтийг өртөг (үнэ) болгохын тулд технологийн карт, калькуляц зохиох, бусад томсгосон тооцооны аргуудыг яаж хэрэглэдэг.
 
Сэдэв №3
Барилгын үнэ бүрдэлтийн систем гэж юу бэ? Түүний үүрэг ач холбогдол. Төсвийн норм гэж юу бэ? Түүний барилгын үнэ бүрдэлтийн системд эзлэх байр суурь
 
Сэдэв №4
Хөрөнгө оруулалт гэж юу бэ? Түүний бүтэц, эдгээрийн ямар хэсэг нь барилгад хамаарах хөрөнгө оруулалтыг үнэн зөв тодорхойлоход төсөвчний гүйцэтгэх үүрэг. Хөрөнгө оруулалтийн иж бүрдэл гэж юу бэ?
- техник эдийн засгийн үндэслэл зохиох, барилга барих талбайг бэлтгэх
- зураг төсөл зохиох
- барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тоног төхөөрөмжийг угсрах
- барилгын даатгал, нэмүү өртгийн татвар магадлашгүй ажил, зөвлөхийн үйлчилгээ, техник ашиглалтын түвшин тогтоох, нормативын сан зэрэг зардлуудыг нөхөх,
- барилга   байгууламжид   тавих   тоноглол,   багаж   төхөөрөмж,    мебель   хангамжийн зардалууд зэрэг хөрөнгө оруулалтыг иж бүрдүүлэх зардлууд эдгээрийг ямар нормоор тооцдог,
- хөрөнгө оруулалтын хэрэгжүүлэх цикп. Циклийг богиносгоход төсөвчний гүйцэтгэх үүрэг.
 
Сэдэв №5
Барилгын төсөв гэж юу бэ? Төсвийн ангилал, төсөв зохиох үйл ажиллагаа, төсөв зохиоход ашиглах баримт бичгүүд, төсөв зохиох заавар, дэлхийн хөгжилтэй орнуудын төсвийн үзүүлэлтийг тооцдог аргуудтай харьцуулж боловсронгуй болгох нь.
 
Сэдэв №6
Төсвийн тооцоо хийх аргууд. Хэвлэгдсэн суурь норм, электрон ном, төсөв зохиох программ ашиглан төсвийн тооцоо хийх. Үүнд: хөдөлмөр зарцуулалт цалингийн тооцоо.
- материалын орц хүндийн жингийи тооцоо
- материалын үнийн тооцоо
- тээврийн зардлын тооцоо
- машин механизмын хэрэгцээний тооцоо
- машин цагийн үнийн тооцоо
Эдгээрийг гараар болон программаар хийнэ.
 
Сэдэв №7
Барилгын төсөв зохиох арга. Ажлын төрөл бүтээц, барилгын ажил, барилга угсралтыи үе шатны ажлын төсөвт өртгүүдийг тодорхойлох, ажилбар бүрийн дэлгэрэнгүй төсөв,   объектын   төсөв,   нэгдсэн   төсөв,   хяналтын   төсвүүдийг   зохиох   арга,   Эдгээр төсвүүдийг зохиохдоо хэвлэгдсэн суурь норм, электран ном, төсөв зохиох программуудын ашиглах,
Барилгын талбайн үнэ, компаний үнэ бүрэлдэх зарчим.
 
Сэдэв №8
Барилгын материал эдлэлийн, тээврийн схем, материалын төсөвт үнийг импортын материал, эх орны үйлдвэрийн материалд хэрхэн тооцоолдог схем, төсөв зохиоход материалын үнийн сонгох
 
Сэдэв №9 
Машин цагийн үнийг тодорхойлох арга. Машин цагийн үнэ зохиоход урсгал зардал, жилийн зардал, нэг удаагийн зарцуулалтыг тооцох, шатах тослох материал, сэлбэг хэрэгсэл, тоноглолын нормууд, машины элэгдэл, тооцдог арга тогтоол шийдвэр. Машин цагийн үнэнд удирдлагын зардлыг тооцож шингээх зарчим, технолошйн тээвэрт хэрэглэдэг машины машин цагийн үнийг тооцох арга, технологийн тээвэр хийдэг ямар (ажлын нөхцөлөөр) машин байдаг.
 
Сэдэв №10
Удирдлагын (нэмэгдэл зардал) зардлын бүтэц норматив удирдлагын зардлын зүйл ангийг хэрхэн нормчилдог төсөвт яаж хэрэглэдэг.
 
Сэдэв №11
Ашиг (төлөвлөгөөний хуримтлал) -ийн норм түүний бүтэц, зардлын зүйл ангийн нормчлол, төсөв зохиоход хэрхэн ашигладаг.
 
Сэдэв №12
Барилгын даатгал түүний төрөл, даатгалын байгууллагуудаас даатгалын хураамжийн талаарх санал даатгалын хураамжийг төсөвт хэрхэн тусгадаг.
 
Сэдэв №13
Барилгын бусад зардлын норм түүний бүтэц бүрэлдэхүүн нормыг хэрхэн тогтоосон, төсөв зохиоход яаж ашигладаг, зах зээл хөгжсөн орнууд эдгээр зардлууд хаана тусгагддаг.
 
Сэдэв №14
Цагийн тарифийн сүлжил, тарифт цалин, тээврийн тариф, машин цагийн үнэ, барилгын материал эдлэлийн франкын үнэ гэж юу бэ?
 
Сэдэв №15
Хэлцлийн үнийн тооцоо, түүнд ашигладаг норм, норматив, (газарзүйн нөлөөлөл, тээврийн зардлын илтгэлцүүрүүд, үнийн индекс)
 
Сэдэв №16
Барилгын зураг унших дадлага эзэмших MNS ISO4898:1999, 4909:1999, 6284:2000, 7519:2000, 3898:2001, MNS 4901:1999, MNS 3241:1989, 3932:2001, 3240:1999, 3334:1982, 4908:2000, 3757-14:1984, 3737-15:1984 гэх мэт барилгын зурагтай холбоотой стандартууд, түүнийг хэрхэн хэрэглэж барилгын зураг гаргасныг бэлэн зураг дээр үзүүлж хичээлийг явуулах.
 
Сэдэв №17
Бэлэн байгаа барилгын зураг ашиглаж "Барилгын ажлын тоо хэмжээ бодох аргачилсан заавар, БД81-101-01 -аар барилга, сантехник, цахилгаан угсралт, холбоо дохиололын ажлын тоо хэмжээг бодож гаргах дадлага эзэмшүүлэх;
 
Сэдэв № 18
Барилгын үе шатны ажлаар, ажлын тоо хэмжээг бодож гарган иж бүрэн төсөв зохиох дадлагын ажлыг багшийн удирдлагаар хийх;
 
Сэдэв №19
Сонсогч нарт олгосон барилгын зургыг ашиглаж   бие дааж хийх дадлагын ажил.
 
Сэдэв №20
Дадлагыг үзэж дүн гаргах
 
2. МЭРГЭЖСЭН ТӨСӨВЧНИЙ ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ СУРГАЛТЫН (2 -Р ШАТНЫ КУРС) ХӨТӨЛБӨР
 
1. Зорилго: "Төсөвчин" нарийн мэргэжил эзэмшсэн инженер, инженер - эдийн засагч, архитекторч нарт Монгол улсын Барилгын норм дүрмийн систем түүний дотор үнэ бүрдэлт, төсвийн нормын системийг эзэмшүүлэх, дэлхийн тэргүүлэх хөгжилтэй орнуудын үнэ бүрдэлт төсвийн норм нормативын системийн талаар иж бүрэн мэдлэг олгох, манай орны норм нормативыг боловсруулсан технологи, эх материалтай танилцуулж төсвийг аль болох үнэн зөв зохиох нөхцөлийг бүрдүүлэх; Төсвийн нормын эмхэтгэлийн техникийн хэсэгт байгаа илтгэлцүүрүүдийн утга учрыг ойлгуулж үүнийг аль болох үнэн зөв хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, төсөв зохиох үйл ажиллагааг компьютер, электрон мэдээллийн сан, программын үндсэн дээр гүйцэтгэдэг арга барил дадлыг эзэмшүүлэх, үүний үр дүнд хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, санхүүжүүлэх бүх шатанд төсөв зохиох, тендерт оролцох хэлцлийн үнийн тооцоог олон улсын жишигт хүргэж хийх чадвар өндөр түвшингийн мэргэжилтэн бэлтгэх
 
2. Мэргэжлийн чадвар. Төсвийн норм норматив зохиосон технологи, барилгын ажил гүйцэтгэж буй технологиудыг уялдуулан зохицуулж хэрэглэх; төсвийн нормонд байгаа үзүүлэлтийг технологитой уялдуулан нөөцийн үзүүлэлтийг өөрчлөн тооцон гаргах; угсрагдах тоног төхөөрөмжүүд болон төсвийн норм тогтоогдоогүй ажлуудад төсвийн норм зохиож төсөв зохиоход ашиглах; төсөв зохиох, хэлцлийн үнийн тооцоог компьютер дээр программ хангамжаар богино хугацаанд гаргах зэрэг чадваруудтай болно. Барилгын төсөвт өртөг хэлцлийн үнийн тооцооны үр дүнгийн талаар бүрэн хариуцаж хариуцлагыг хүлээнэ.   Мэргэжсэн төсөвчинд тэмдэг олгоно.   Энэ тэмдэгийг дарсан тохиолдолд хариуцлага хүлээх баталгаа болно.
 
Сургалт явуулах үйл ажиллагаа. Манай орон болон тэргүүлэх хөгжилтэй орнуудад мөрдөж буй үнэ бүрдэлтийн норм дүрэм зэрэг онолын хичээлийг лекцийн хэлбэрээр, төсвийн норм зохиосон технологи эх материалын холбоотой хичээлүүд, төсвийн норм тогтоогүй тоног төхөөрөмж болон ажлуудад төсвийн норм тогтоох хичээлүүдийг үзүүлэн лекц хэлбэрээр, компьютерт байгаа excel, word төсөв зохиох программ зэрэг компьютерийн программыг ашиглаж төсөв зохиох хичээлийг программуудыг суулгасан компьютер дээр дадлага лекцийг хосолсон хэлбэрээр явуулна. Компьютерт суулгасан бэлэн төсөв дээр төсвийн нормын техникийн хэсэгт байгаа илтгэлцүүр бусад заалтыг хэрхэн ашиглах нормын сонголтыг оновчтой хийж, төсвийг төгөлдөржүүлэх талаар дадлагын хичээл хийнэ. Сонсогчдод ажлын объем өгч дадлагын ажил хийлгэнэ. Энэхүү дадлагын ажлаар төсвийг төгөлдөржүүлэлтийг хэрхэн хийснийг үнэлнэ. Мэргэжсэн төсөвчний зэргийг тестийн шалгалт, дадлагын ажлын дүнгээр хамгаалуулна.
 
Мэргэжсэн төсөвчний зэрэг хамгаалсан төсөвчдийг яамны мэргэжлийн зэрэг дэв олгох зөвлөлд оруулж байрлууна. Мэргэжсэн төсөвчинд гэрчилгээ, тэмдэг олгоно. Гэрчилгээнд БСШУЯамнаас олгосон зөвшөөрлийг хавсаргана. Цагийн багтаамж 102 цаг.
 
Сэдэв
 
Сэдэв №1
Барилгын норматив баримт бичгийн тогтолцоо , үндсэн журам (БНбД 10-01-99) -ын агуулга нэр томъёо бичлэг боловсруулах, баталгаажуулах, нормативт бичгийн тогтолцооны бүрдэл (цогцолбор) тэдний харилцан уялдаа холбоо.
 
Сэдэв №2
Барилгын эдийн засгийн нормативын баримт бичгийн тогтолцоо, хөрөнгө оруулалт, үр ашгийг тодорхойлогч нормативт баримт бичгийн тогтолцоо, төсвийн нормчлол үнэ бүрдэлтийн баримт бичгийн систем, түүний бүтэц, төсвийн суурь нормууд, түүний ангилал, төсвийн суурь норм нь үнэ бүрдэлтийн суурь материал болох нь төсвийн томсгосон норм үнэлгээ өртгийн томгосон үзүүлэлийг зохиоход хэрхэн ашиглах, хөрөнгө оруулалтыг хэрэгжүүлэх, төлөвлөх үе шатууд. Энэ үе шатууд хэрэглэдэг нормативын баримт бичгүүд нормативуудыг боловсруулдаг зарчмууд барилгын үнэ бүрдэлтийг тодорхойлоход ашигладаг норм норматив түүний ангилал бүтэц, эдийн засгийн хөшүүрэг механизм нь норм нормативт хэрхэн тусгагдсан байдаг, удирдлагын зардал, ашгийн норм, барилгын талбайн зохион байгуулалт, барилгын талбайд ажил гүйцэтгэх үед ажилчдын ахуй хангамж үйлчилгээтэй холбоотой норм нормативууд эдгээр нормуудыг тогтоосон арга зүй.
 
Сэдэв № 3
Барилгын талбайн үнэ, компаний үнэ, барилга объектын үнэ (объектын төсөв) барилгын нийт үнэ (өртгийн нэгдсэн товчоо) зэргийг тодорхойлох онол, арга зүй манай оронд хэрхэн тооцож буй байдал, авто зам гүүрийн барилга бусад барилгуудад тооцож байгаа байдал түүний ялгаатай талууд эдгээрийг дэлхийн хөгжингүй орны түвшинд хэрхэн хүргэх арга зам.
 
Сэдэв №4
Дэлхийн хөгжингүй орнуудад хэрэгжиж буй төсвийн нормчлол үнэ бүрдэлтийн баримт бичгүүдийн тогтолцоо. (АНУ, Герман, ОХУ)-ын жишгээр, АНУ-ын жил бүр гаргадаг барилгын үнэ бүрдэлт төсвийн нормын талаарх тойм мэдээлэл (сүүлийн 2 жилийнхийг интернетээс авна). Сэдэв №2, 3-д заасан манай системтэй харьцуулахад ололттой ба дутагдалтай талууд;
 
Сэдэв №5
Төсвийн суурь норм зохиосон технологи, түүнийг төсөв зохиох үед тооцох нь,
Тухайлбал: газрын ажлын технологийн карт зохиоход экскаватор бульзорийг коталованд оруулах зам, ажиллах тавцан бэлтгэх технологи, шанаганы багтаамжаар экскаваторын хүчин чадлыг тооцсон нормыг тодорхой нэр маркийн экскаватор ажилласан үед хэрхэн засварлан тооцож төсөв зохиох, хөрсний зэрэглэл ангилалаас хамааруулж илтгэлцүүрүүдийг хэрэглэх нь, гадсан суурьтай барилга барихад гадасны гадна гэр (гударган заадас) -ыг хэрхэн тооцох цутгамал бетоны арматурыг технологийн картанд тооцсон байдал. (нугалах, матах, тэнийлгэх, сунгах үйл ажиллагаа) цутгасан бетоныг арчлах үйл ажиллагаа (сийрсний ач холбогдол), угсармал бетоны ажил гүйцэтгэхэд үйлдвэрийн барилга, иргэн сууцны барилгаар ялгаатай байдал, түүнийг төсвийн нормонд хэрхэн тооцсон тухай; өргийн ажлын шат ванданг хэрхэн тооцох; модон бүтээцийн үжил эсэргүүцэх тусгаарлалтыг хэрхэн хийсэн, шалны ажилд модны өө сэвийг дарах, чигжих, замаскадах; дээврийн ажлын түрхлэг хийх талбай, зөрүүлэгийг хэрхэн тооцсон зургаар гарсан бохир болон салхивчын яндан, люкын хэмжээг гаргах, бүтээцүүдийг буулгах төсвийн нормын технологиуд - заслалын ажлыг тооцоход илтгэлцүүрүүдийг хэрхэн хэрэглэх, сантехник цахилгааны ажлуудын холбох хэрэгслэлийг технологийн картанд яаж тооцсон тоо ширхэгийг хүндийн жинд яаж шилжүүлдэг. Нэг төрлийн материалыг (кг. ширхэг, м2 гэх мэт) олон хэмжих нэгжээр тооцсоны учир тээврийн зардлын тооцоог хийхэд материалуудыг бүлэглэсний учир, Ажлын дундаж зэрэг гэж юу бэ? Төсвийн нормын хэмжих нэгж төсвийн нормуудад орсон ажилбарууд түүнийг төсвийн норм хэмжих нэгжид шилжүүлэх тооцоо;
 
Сэдэв №6.
Төсвийн норм зохиодог арга тоног төхөөрөмжийн төсвийн норм зохиох.
Төсвийн норм нормативын бааз, тулгуурлах үндэслэлийг бүрдүүлэх технологийн карт боловсруулах зардлын калкульяц зохиох төсвийн норм түүний лавлах ба эмхэтгэлүүдийг боловсруулах, тоног төхөөрөмж угсралтын норм үнэлгээ боловсруулах ба хэрэглэх дүрэм, барилга угсралтын төрөл бүтээцээр төсвийн норм боловсруулахаас ямар төвөгтэй нөхцлүүд байдаг жишээ, тооцоо;
 
Сэдэв №7
Төсөв зохиох компьютерийн программ хангамжууд түүнийг ашиглаж төсөв зохиох
- компьютер байгаа байгаа хэрэглээний программуудыг ашиглах
- Барилгын төсвийн цахим ном болон бусад хэрэглээний программуудыг ашиглаж төсөв зохиох
- Төсөв зохиох тусгай программ ашиглаж төсөв зохиох арга жишээ, тооцоо
 
Сэдэв №8
Барилгын зураг унших болон ажлын объемыг бодох шинэ арга
Дадлагын ажил: Компьютер дээр хийнэ.
 
Сэдэв №9
Дадлагын ажлыг дүгнэх
 
3. ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧНИЙ ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ (3-Р ШАТНЫ КУРС) СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
 
1. Зорилго: Мэргэжлийн төсөвчний зэрэг хамгаалаад тодорхой хугацаанд ажилласан төсөвчдийг сургалтанд хамруулан барилгын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх үед барилгын өртөг зардлыг (төсвийн талаар) нарийн мэрггэжлийн өндөр түвшинд үнэн зөв тооцох; төсвийн талаар захиалагч гүйцэтгэгчийн хооронд гарсан маргааныг мэргэжлийн түвшинд шийдвэрлэх зорилгоор төсвийн баримт бичгийг шалгаж уг төсвийн баримт бичгээр санхүүжүүлэх эсвэл түтүгэлзүүлэх, эрх олгох, үүнтэй холбогдуулан төсвийн баримт бичигт шалгалт хийх онол арга зүй эзэмшүүлэх, хөрөнгө оруулалт барилгын ажил гүйцэтгэхтэй холбоотой хуулийн заалтууд эрх зүйн үндсийг эзэмшүүлэх,
 
Мэргэжлийн ур чадвар. Төсвийн норм зохиосон технологи, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж буй технологиудыг уялдуулан зохицуулж төсвийн нормын үндэслэл сонгох, зарим нөөцийн үзүүлэлтийг өөрчлөх, нормуудын техникийн хэсэг, илтгэлцүүрүүдийг бүрэн хэрэглэж төсвийг зохиодог чадварыг эзэмшснийг нотлон харуулах, Төсвийг шалгаж алдааг илрүүлж олох, үүндээ мэргэжлийн дүгнэлт гаргадаг чадвартай болно. Төсөв зохиох, хэлцлийг үнийн тооцоо хийх экспертизийн дүгнэлт гаргахтай холбоотой хууль эрх зүйн актыг бүрэн эзэмшсэн байна.
 
Хичээл явуулах үйл ажиллагаа. Мэргэжсэн төсөвийн хамгаалснаас хойших хугацаанд төвийн норм норматив арга зүйн талаарх өөрчлөлтүүд: хүчингүй болсон норм дүрмүүд, түүнийг хэрхэн хэрэглэх, дэлхийн тэргүүлэх хөгжилтэй орнуудад барилгын үнэ бүрдэлтийн талаар хийгдэж буй шинэ ажлууд АНУ-ын жил бүр гаргадаг төсвийн норм, барилгын үнэ бүрдэлтийн талаар тойм мэдээлэл, барилгын зөвлөх үйлчилгээ, техник ашиглалтын түвшин тогтоох асуудлууд, Монгол улсын хууль тогтоомжид байгаа барилгын технологи, өртөг зардлын талаар эксперт дүгнэлт гаргахтай холбоотой заалт шийдвэр, түүнийг хэрэглэх зэрэг сэдвээр лекц явуулна. Тэргүүлэх төсөвчиний зэрэг хамгаалахыг хүссэн мэргэжсэн төсөвчин бүр өөрсдийн хийсэн 2 төсвийг авчирна. Үүнийг шалгалтын болон тусгай томилогдсон комисс шалган үзэж төгөлдөржсөн төсөв мөн эсэхэд үнэлэлт өгнө. Энэхүү үнэлэлт нь тэргүүлэх төсөвчний зэрэг хамгаалах үндэслэл болно. Барилгын үнэ бүрдэлт төсвийн норматив төсөв зохиох арга зүйн талаар бүх асуудлыг хамруулсан тестээр шалгалт авч 90 дээш оноо авсан, зохиосон төсвийг комисс хангалттай гэж үзсэн тохиолдолд зэргийг хамгаалсанд тооцно.
Тэргүүлэх төсөвчний зэрэг хамгаалсан төсөвчдийг яамны мэргэжлийн зэрэг дэв олгох зөвлөлд оруулж батлуулна.
 
Тэргүүлэх төсөвчинд гэрчилгээ, тэмдэг олгоно. Гэрчилгээнд эдлэх эрхийг заасан байна. Гэрчилгээнд БСШУЯамнаас олгосон зөвшөөрлийг хавсаргана.
Цагийн багтаамж 80 цаг.
 
Сэдэв
 
Сэдэв№ 1
Барилгын үнэ бүрдэлт төсөв зохиохтой холбоотой Монгол улсын хэмжээнд мөрдөж буй норм дүрэм түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд шинээр батлагдсан норм дүрэм түүнийг хэрхэн яаж хэрэглэх арга зүй.
 
Сэдэв №2
Дэлхийн тэргүүлэх хөгжилтэй орнуудад барилгын үнэ бүрдэлтийн талаар хийгдсэн ажлууд АНУ-ын жил бүр гаргадаг төсөв норм, үнэ бүрдэлтийн талаарх мэдээллийн тойм (сүүлийн 2 жилийн) үүнийг манай оронд хэрэгжүүлэх боломж энэ талаар сонсогчдын саналыг сонсох.
 
Сэдэв №3
Дэлхийн тэргүүлэх хөгжилтэй оронд барилгын зөвлөх үйлчилгээ хэрэгжүүлж буй байдал, зөвлөх үйлчилгээ явуулах баримт бичгүүд түүний агууллага зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагын төсөвчний хийх ажлууд барилгын нэг бүрлчилсэн ажил, үе шатны ажил, бүхэл барилгаар өртөг зардлыг технологитой уялдуулан хэрхэн тодорхойлох тооцоо судалгааны маягт, зааврууд.
 
Сэдэв №4
Барилгын техник ашиглалтын түвшинг хэрхэн тодорхойлох, Техник ашиглалтын түвшин тогтоох үед өртөг зардлыг зөв тодорхойлох арга зүйн асуудлууд
 
Сэдэв №5
Барилгын төсөв зохиох үнэ бүрдүүлэх үйл ажиллагаанд хэрэглэж буй компьютерийн программ хангамжууд эдгээрт орчуулж буй нэмэлт өөрчлөлт шинээр гарсан норм дүрмүүдийг программ хангамжууд хэрхэн яаж суулгасан, программ хангамжуудыг улам боловсронгуй болгох талаар төсөвчдийн санал сонсох, үйлдвэрлэлийн болон төсвийн норм үнэлгээ зохиосон программууд түүнийг ашиглаж зохиосон үйлдвэрлэлийн норм болон төсвийн нормууд.
 
Сэдэв №6
Барилгын хууль. Хот байгуулалтын болон бусад хууль тогтоомжинд барилгын өртөг зардал түүнийг тогтоох экспертез дүгнэлт гаргахтай холбогдсон заалт тогтоомжууд.
 
Сэдэв №7
Төсвийн нормын техникийн хэсгийн заалт, илтгэлцүүр хэрэглэх үнэлгээний сонголт, нөөцийн үзүүлэлтийг барилгын үйлдвэрлэл явуулж буй технологитой уялдуулан өөрчлөн тооцох, зарчим арга зүй, энэ талаар мэргэжсэн ба тэргүүлэх төсөвчдөөс гаргаж буй алдаа цаашид анхаарах зүйл.
 
Сэдэв №8
Монгол улсад барилга барих талбай бэлтгэх, барилга барих газарт байгаа хувийн өмчийн газрыг хэрхэн худалдан авахтай холбогдсон тогтоол шийдвэр, заавар журам.
 
Сэдэв №9
Экспертизийн дүгнэлт, зөвлөх үйлчилгээний дүгнэлт, техник ашиглалтын түвшин, тогтоох дүгнэлтэнд орох барилгын өртөг үнийн дүгнэлтүүдийг бичих арга, маягт хүснэгтүүдийг нөхөх заавар.
 
4. МЭРГЭЖСЭН БА ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН ЗЭРГЭЭ СУНГУУЛАХ
 
Барилга хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 1 дүгээр сарын 24-ны 17 тоот тушаалын 3 дугаар хавсралтын 5-д заасны дагуу тайланг хамгаалуулж зэргийг сунгана. Зэрэг хамгаалснаас хойших хугацаанд барилгын үнэ бүрдэлт төсвийн нормын гарсан өөрчлөлтүүдийн талаар хичээл оруулна. Хугацаа ажлын 7 хоног
Зэргээ сунгуулсан мэргэшсэн болон тэргүүлэх төсөвчдийг яамны мэргэжлийн зэрэг дэв олгох зөвлөлд оруулж шийдвэрлүүлнэ.
 
Барилга Архитектур корпораци
Утас: 99736371, 98989467, 70131439

 

Эх сурвалж:

Сэтгэгдэл (3)

АНХААРУУЛГА:Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

  ганбат 2014-02-05 09:46 202.179.10.82

  барилгын зураг төсвийн сургалт хэзээ явагдах бэ
  deegii 1 сарын өмнө 66.181.179.187

  сайн байна уу сургалт хэзээнээс эхлэх вэ?
  Батаа 2014-02-22 16:00 202.126.89.176

  барилгын зураг төсвийн сургалт хэзээ явагдах бэ