Аж ахуйн нэгж байгуулах

Аж ахуйн нэгж байгуулж, улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт

Үүсгэн байгуулж буй аж ахуйн нэгжийн хариуцлагын хэлбэрээс шалтгаалахгүйгээр бүх төрлийн хариуцлагын хэлбэрийн аж ахуйн нэгжүүд доорхи материалуудыг нийтлэг бүрдүүлнэ.

Үүнд:

   1. Нэрийн сонголтын баталгаажуулалт – Улсын бүртгэлийн албанд хандаж, өөрсдийн сонгосон оноосон нэр нь улсын хэмжээнд давхардаж буй эсэхийг шалгуулан, давхардаагүй тохиолдолд баталгаажуулна. Хэрэв давхардсан бол өөр онооосон нэрийн хувилбар гарган шалгуулна.

   2. Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх бол холбогдох байгууллагаас авсан зөвшөөрөл – Аж ахуйн нэгжийн эрхлэх гэж буй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нь «Тусгай зөвшөөрөл шаардагдах үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн тухай хууль» -д тусгай зөвшөөрөл авахаар заасан бол хуульд заасны дагуу холбогдох байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авна. Тусгай зөвшөөрөл шаардагдах ажил үйлчилгээний төрөл, зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр, утасны жагсаалтыг энэд хавсаргав.

   3. Улсын бүртгэлийн тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт – Аж ахуйн нэгж байрлах нутаг дэвсгэрийн орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд «Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль» -д заасны дагуу компани, нөхөрлөл 1ОООО төгрөг, хоршоо 6000 төгрөг, банк, даатгалын байгууллага 2ОООО төгрөг, улс төрийн нам, олон нийтийн байгууллага 1ОООО төгрөг тус тус тушаана.

   4. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл – Аж ахуйн нэгжийг үүсгэн байгуулж буй хөрөнгийн нэр, төрлийг балансын дансдуудад харуулсан «эхлэлтийн тайлан тэнцэл» -ийг гаргана.

   5. Аж ахуйн нэгжийг үүсгэн байгуулах өргөдлийн маягт – Тус маягтыг Улсын бүртгэлийн албанаас авч, 2 хувь үйлдэнэ.

   6. Үүсгэн байгуулагчдын анкет – Анкетын маягтыг Улсын бүртгэлийн албанаас авч болох бөгөөд анкетанд зургаа наасан байна. Түүнчлэн анкетанд иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргана.

   7. Байрны түрээсийн гэрээ – Аж ахуй нэгжийн оршин байрлаж буй хаягийг баталсан бичиг баримт болгож байрны түрээсийн гэрээг хавсаргана.

Түүнээс гадна: Үүсгэн байгуулж буй аж ахуйн нэгжийн хариуцлагын хэлбэрээс шалтгаалан дараахь материалуудыг нэмж бүрдүүлнэ.

Үүнд:
Хоршооны хувьд:

    * Бүх гишүүдийн хурлын протокол

    * Хоршооны дүрэм

Нөхөрлөлийн хувьд:

    * Нотариатаар баталгаажуулсан үүсгэн байгуулах гэрээ / Нөхөрлөл компани тухай хуулийн 20-р зүйлийн 2 дахь хэсэг, 28-р зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу/

    * Гишүүдээс тухайн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа.

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьд:

    * Үүсгэн байгуулсан тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр

    * Компанийн нотариатаар баталгаажуулсан дүрэм. /Компанийн тухай хуулийн 16-р зүйлд заасны дагуу/.

    * Гишүүдээс тухайн компанид оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа

    * Дүрмийн санд хөрөнгө хүлээн авсан тухай гишүүдийн үйлдсэн акт

    * Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн хувьд ГХОГХА-ын даргын тушаал болон сертификатын хуулбар

Хувьцаат компанийн хувьд:

    * Үүсгэн байгуулсан эрх бүхий байгууллагын шийдвэр ( тогтоол, портокол )

    * Хувьцааг нийтэд санал болгож худалдахыг зөвшөөрсөн Үнэт цаасны хорооны тогтоол

    * Компанийн нотариатаар баталгаажуулсан дүрэм / Компанийн тухай хуулийн 16-р зүйлд заасны дагуу/.

    * Хувьцааны төлбөрийг эд хөрөнгө болон оюуны өмчийг үнэлэх хэлбэрээр хийж байгаа бол эдгээр зүйлийн үнэн зөвийг тодорхойлсон шинжээчийн дүгнэлт

    * Ерөнхий захирал болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн анкет

    * Хувьцааны захиалга дүрмийн сангийн төлөвлөсөн хэмжээгээр бүрэн хийгдсэн тухай хөрөнгийн биржийн тодорхойлолт. Хувьцааны тархалтын мэдээ.

    * Хувьцааны төлбөр хийгдсэн баримт.

Төрийн (орон нутгийн) өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын хувьд:

    * Үүсгэн байгуулсан эрх бүхий байгууллагын шийдвэр

    * Эрх бүхий байгууллагаар батлагдсан дүрэм

    * Иргэний гэрээний хуулбар

Ганц гишүүнтэй компани үүсгэн байгуулах баримт бичгийн жагсаалт

    * Өргөдлийн маягт /УБ-03/ бөглөж захирлын гарын үсгийн хэв маягийг нотариатаар гэрчлүүлэх

    * Үүсгэн байгуулах хурлын шийдвэр

    * Дүрэм

    * Иргэний үнэмлэхний хуулбар

    * Анкет
    * Эхлэлтийн баланс
    * Данс нээлгэх

    * Хөрөнгийн нэр үнийн дүнтэй жагсаалт

    * Хэрэв өөрийн мөнгийг бэлэн мөнгөөр хийж байгаа тохиолдолд дансанд төвлөрүүлэх

    * Тэмдэгтийн хураамж 10000 төгрөг

Олон гишүүнтэй компани үүсгэн байгуулах баримт бичгийн жагсаалт

    * Өргөдлийн маягт /УБ-03/ бөглөж захирлын гарын үсгийн хэв маягийг нотариатаар гэрчлүүлэх

    * Үүсгэн байгуулах хурлын тэмдэглэл

    * Шийдвэр
    * Дүрэм

    * Иргэний үнэмлэхний хуулбар

    * Анкет хүн тус бүр дээр
    * Эхлэлтийн баланс
    * Данс нээлгэх

    * Хөрөнгийн нэр, үнийн дүнтэй жагсаалт

    * Хэрэв өөрийн мөнгийг бэлэн мөнгөөр хийж байгаа тохиолдолд дансанд төвлөрүүлэх

    * Тэмдэгтийн хураамж 10000 төгрөг

Хоршоо үүсгэн байгуулах баримт бичгийн жагсаалт

    * Өргөдлийн маягт /УБ-03/ бөглөж хоршооны даргын гарын үсгийн хэв маягийг нотариатаар гэрчлүүлэх

    * Үүсгэн байгуулах хурлын тэмдэглэл, шийдвэр

    * Дүрэм /хавсралтаар Зээл олгох журам, Хадгаламж авах журам, Эрдсийн сан байгуулах журам/

    * Үүсгэн байгуулагчдын овог нэр, иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүн /биет төгрөгөөр/, оршин суух хаяг, утасны жагсаалт

    * Анкет, иргэний үнэмлэхний хуулбар

    * Эхлэлтийн баланс
    * Данс нээлгэх

    * Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн жагсаалт

    * Хэрэв өөрийн мөнгийг бэлэн мөнгөөр хийж байгаа тохиолдолд дансанд төвлөрүүлэх

    * Тэмдэгтийн хураамж 6000 төгрөг

 

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА, YЙЛДВЭРЧНИЙ БАЙГУУЛЛАГА, ШАШНЫ БАЙГУУЛЛАГА, ХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ УЛСЫН БYРТГЭЛД БYРТГYYЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хандаж төрийн бус байгууллага, үйлдвэрчний байгууллага, шашны байгууллага, хэвлэлийн мэдээллийн хэрэгслийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхдээ дараахь материалыг бүрдүүлсэн байна.

Yvнд:

    * Баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл

    * Хуулийн этгээд байгуулах тухай эрх бvхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр

    * Хуулийн этгээдийн дvрэм

    * Yvсгэн байгуулагчаар гадаадын хуулийн этгээд оролцож байгаа бол уг хуулийн этгээдийн тухайн улс дахь улсын бvртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/нотариатаар гэрчлvvлсэн/

    * Хуулийн этгээдийн нэрийг шалгуулж баталгаажуулсан баримт

    * Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

    * Хуульд заасан бол vvсгэн байгуулах гэрээ

    * Хуулийн этгээдийн эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /радио, телевизийн долгионы зөвшөөрөл/

Шашны байгууллагын хувьд аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын тогтоол.
Тэмдэгтийн хураамж төлөх данс:

Чингэлтэй дvvргийн татварын хэлтэс, Улаанбаатар банкны Чингэлтэйн салбар 21470010 тоот дансанд 10000 төгрөг /тэмдэгтийн хураамж/

Тэмдэгтийн хураамж тушаах дансны дугаарууд

   1. Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс /Улаанбаатар банк -- 2611016627/

   2. Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс /Улаанбаатар банк -- 2603002523/

   3. Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс /Улаанбаатар банк -- 2611016809/

   4. Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэс /Улаанбаатар банк -- 2601002819/

   5. Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс /Улаанбаатар банк -- 2602002965/

   6. Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс /Улаанбаатар банк -- 2609006065/

   7. Нийслэлийн татварын газар /Улаанбаатар банк -- 2611038299/

   8. ТТОХГ /Төрийн сан -- 900000701/

д/д 

Аймаг, дүүрэг татварын хэлсийн нэр  

  Код

   Холбоо барих утас(Хэлтэс, тасгаар)   

Мэдээлэл
Хураалт
Хяналт
Бусад
  1
  Нийслэл
 
325116
310671
318759
310573
  2
  Хан-Уул дүүрэг
 
341394
341939
341959
343361
  3
  Баянзүрх дүүрэг
 
452928
450363
460335
319035
  4
  Сүхбаатар дүүрэг
 
312363
322203
326385
319035
  5
  Баянгол дүүрэг
 
363245
363123
369571
360665
  6
  Багануур дүүрэг
01-21
20151
21389
20989
22127
  7
  Налайх дүүрэг
01-23
22688
22383
22688
22793
  8
  Сонгинохайрхан дүүрэг
 
633287
633237
633243
633223
  9
  Чингэлтэй дүүрэг
 
318064
311026
311430
321233
 10
  Үндэсний Татварын Ерөнхий Газар
 
326197
312327
325712
312327


Эх сурвалж: Mongolian trade and information porta
Эх сурвалж:

Сэтгэгдэл (0)

АНХААРУУЛГА:Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.