Төмөр бетон бүтээцийн арматурын ган туйван /Судалгааны ажил/

Төмөр бетон бүтээцийн арматурын ган туйван  /Судалгааны ажил/

Бетон, төмөр бетон бол үйлдвэрлэл нь байнга өсч буй барилгын чухал материал юм. Төмөр бетон бүтээцийн нэг онцлог давуу тал нь түүнд өндөр бат бэхтэй арматурын ган хэрэглэснээр улам тод гарч ирдэг байна.

            Үүний нэг жишээ нь 600-аас 1800 н/ммкв урсалтын хязгаартай арматурын ган хэрэглэсэн төмөр бетон бүтээц юм.

            Олон улсын хэмжээний төмөр бетон бүтээцийн ган арматурын үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр арматурын гангийн бат бэхийг нь нэмэгдүүлэх, ашиглалтын шинж чанарыг нь сайжруулах, үр ашигтай хэрэглэх, нэр төрөлд нь өөрчлөлт оруулах, урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай төмөр бетон бүтээцийг хөгжүүлэх чиг хандлагатай байна.

            Олон улсын хэмжээнд өндөр бат бэхтэй арматурын ган туйвангийн чиглэлээр дараахь судалгаа шинжилгээ туршилтын ажлыг хөгжүүлж байна. Үүнд:
1.
Ашиглалтын шаардлагыг бүх талаар хангаж чадахуйц 1200- 1400н/ммкв урсалтын бат бэхтэй ган туйван утас үйлдвэрлэх
2.
Урьдчилан хүчитгэхэд зориулсан шинэ тоног төхөөрөмж технологийг боловсруулах

Төмөр бетон бүтээцийн ганд тавьж буй үндсэн шаардлага

1. Үйлдвэрлэх, хэрэглэхэд хялбар байх
2.
Бат бэх, уян харимхайн шаадлага
3.
Халуун нөхцөл дэх ашиглалтын шаадлага
4.
Хүйтний хэврэгшил
5.
Бетон ба арматурын барьцалдалтын шаардлага

Аж үйлдвэр өндөр хөгжсөн улс орнууд олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлэн үндэсний стандартаа дахин хянах, ижилтгэх чиглэлтэй ажиллаж байна.

Ган арматурын физик, механик үзүүлэлтийг олон улсын хэмжээнд харьцуулсныг 1-р хүснэгтэд үзүүллээ.

Манай улсад барилгын бүтээцийн төмрийн үйлдвэр анх 1993 онд Дархан-Уул аймагт байгуулагдаж ажилласан бөгөөд төмөр бетон бүтээцийн арматурын ган туйван болон бусад цувимал ган эзлэхүүн үйлдвэрлэдэг болсон юм. Мөн үүний зэрэгцээ ган арматур цувимал гангийн үндэсний норм, стандарттай болох ажил хийгдэж эхэлсэн билээ.

Гэвч манай улсын барилгын төмөр бетон бүтээцийн ган туйван стандарт MNS JIS G 3112: 2002-д заасан үзүүлэлтүүд олон улсын болон ОХУ, БНХАУ-ын стандартад заасантай нийцэхгүй байгаа нь 1-р хүснэгтэд тодорхой харагдаж байгаа.

Одо мөрдөж байгаа MNS JIS G 3112: 2002 “Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван” стандартад заасан зарим үзүүлэлт нь ISO 6935- 2, ГОСТ5781-82 болон МУ-ын барилгын норм, дүрэм, зааварт зааснаас доогуур байна. Тухайлбал MNS JIS G 3112: 2002-д заасан D10, D16, D32 голчтой арматурын хөндлөн огтлолын талбай нь олон улсын стандарт болон барилгын техникийн зохицуулалтын баримт бичигт зааснаас 1,2 хувиас 9,2% бага байна. Мөн төмөр бетон бүтээцийн арматурын ган туйвангийн бат бэхийн үндсэн үзүүлэлт болох урсалтын хязгаар нь манай улсын стандартад заасан SR 235 ангийн ган туйванд 390 н/ммкв байхад ISO, ГОСТ стандартад 240 н/ммкв, SD 390 ангийн ган туйванд 390 н/ммкв байхад ISO, ГОСТ GB стандартад 400н/ммкв байна. Энэ байдлаас үндэслэн барилга байгууламжид MNS JIS G 3112: 2002 стандартын ган туйван хэрэглэснээс ноцтой эрсдэл гарахыг үгүйсгэх аргагүй байна.

Ийм учраас манай улсын инженерүүд барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах болон барилгад хэрэглэхдээ дээр дурьдсан зөрүүтэй байдлыг анхаарч үзсэн байх шаардлагатай.

Мөн цаашид олон улсын стандартыг үндэсний болгох шаардлага үүнээс ургаж гарч байна.

Төмөрбетон бүтээцийн ган туйван MNS JISG 3112:2002 -ийн үзүүлэлтийг олон улсын болон бусад улсын стандартын үзүүлэлттэй харьцуулалт 
 
Үндсэн
үзүүлэлтийн нэр
(Монгол улсын)
MNS JISG 3112:2002
(Олон улсын) 
ISO 6935-2
(ОХУ-ын)
ГOCT 5781-82

ГОСТ 14-1-5254-94–

GB1499-1998
GB 13013-91
(БНХАУ)
0
1
2
3
4
5
 
 
SR 235
 
A 240 (Al)
R235
 
 
SR 295
 
 
 
 
 
SD 295 A
RB 300
A 300 (All)
 
 
 
SD 295 B
RB 400
A400(Alll)
HRB 335
1
Ангилалт
SD 345
RB 500
A500(AmIIIC)
HRB 400
 
 
SD390
RB 400 W
A 600 (A IY)
HRB 500
 
 
SD 490
RB 500 W
A 800 (A Y)
 
 
 
 
 
A 1000 (A Yl)
 
 
 
 
 
A1200(AmYII)
 
 
 
6.35
6
6
6
 
 
9.53
8
8
8
 
 
12.7
10
10
10
 
 
15.9
12
12
12
 
 
19.1
16
14
14
 
 
22.2
20                         
16
16
2
Хэлбэр хэмжээ (нэрлэсэн голч)
25.4 28.6 31.8
25                         
32
18 20 22
18 20 22
 
 
34.9
 
25
25
 
 
38.1
 
28
28
 
 
41.3
40
32
32
 
 
50.8
 
36
136
 
 
 
 
40
40
 
 
 
 
 
50
 
 

GSR 235-д ≥ 235

RB 300-д ≥300
А240-д ≥ 240
R 235 ≥ 235
 
 
SR 295-д ≥295
RB 400-д ≥ 400

А300-д ≥ 300

HRB 335-д ≥ 335
 
 

SD 295 А-д ≥ 294

RB400W-д ≥400
А400-д≥400
HRB 400-д ≥ 400
 
Урсалтын
SD 295 B-д 345/440
RB 500-д ≥500
А500-д ≥500
HRB 500-д ≥ 500
3
хязгаар Н/мм2
SD 345-д 345-440
RB 500 W - д 5 500
А600-д ≥ 600
 
 
 
SD 390-д 390/510
 
А800-д ≥ 800
 
 
 
SD 490-д 490/625
 
А1000-д ≥ 1000
 
 
 
 
 
А1200-д≥1200
 
 
0
1
2
3
4
5
4
 
 
Бат бэхийн хязгаар, Н/мм2

SR235-д 380/520

SR295-д 440/600

SD295А-д 440/600

SD 295 В-д ≥ 440

SD345-д ≥ 490

SD390-д ≥ 560

ЗО490-д ≥ 620
RB 300-д ≥ 330
RB 400-д ≥ 440
RB 400W-д ≥ 440
RB 500-д ≥ 550
RB 500 W-д ≥ 550
А 240-д≥ 380
А 400-д ≥ 600
A 500-д ≥ 600
А 600-д ≥ 740
А 800-д ≥ 1000
R235 ≥ 370

HRB 335-д ≥ 490 HRB 400-д ≥ 570 HRB 500-д ≥ 630

 5
Суналт %
SR 235-д ≥ 20

SR 295 A-д ≥ 18

SD 295 А-д ≥ 16

SD 295 B-д ≥ 16   

SD 345-д ≥ 18

SD 390-д ≥ 16

SD 490-д ≥ 12

RB 300-д ≥ 16

RB 400 -д ≥ 14

RB 400W-д ≥ 14     

RB 500-д ≥ 14

RB 500 W-д ≥ 14

A5.65%
А 240-д≥25
А 300-д≥19
А 400-д≥16
A 500-д≥14
А 600-д≥12 А800-д≥8
A5.65%
R235 ≥ 370
HRB 335-д ≥ 16
HRB 400-д ≥ 14
HRB 500-д ≥ 12
6
Химийн агуулга массын хувиар
SR 235
SD 295 A
SD 390
RB 300
RB 400
RB 500W
A 400
A 300
 
HRB 335
HRB 400
HRB 500
 
 
С
-
-
≤0.29
-
-
≤0.22
0,2-0.29
0.28-0.37
 
≤0.25
≤0.25
≤0.25
 
 
S,
-
-
≤0.55
-
-
≤0.6
0.6/0.9
0.15-0.30
 
≤0,S
≤0.8
≤0.8
 
 
Мn
-
Эх сурвалж:

Сэтгэгдэл (0)

АНХААРУУЛГА:Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.